Nowak Adam, Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Procedura przedstawia realizację prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Schemat zawiera omówienie zakresu uprawnień przysługujących konsumentom, a także analizę prawidłowego sposobu realizacji poszczególnych etapów przedmiotowego postępowania.

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa dostarczenie zakupionego towaru czy konsument może odstąpić od umowy według ustawy? czy sprzedawca poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy? czy sprzedawca określił w swoim regulaminie dodatkowe zasady dotyczące odstąpienia od umowy? konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 lub 30 dni konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w wydłużonym terminie konsument może odstąpić od umowy na podstawie zasad wyznaczonych przez sprzedawcę konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy konsument odstępuje od umowy odesłanie towaru i zwrot pieniędzy tak nie tak nie tak nie

Krok: dostarczenie zakupionego towaru

Cechą charakterystyczną umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa jest to, że bezpośredni kontakt z nabywcą ma miejsce poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę. Typowymi przykładami tego rodzaju kontraktów są umowy zawierane na różnego rodzaju prezentacjach, pokazach, zorganizowanych wycieczkach czy w wyniku działalności domokrążców. Ze względu na specyfikę tego rodzaju transakcji w większości przypadków konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Krok: czy konsument może odstąpić od umowy według ustawy?

W zdecydowanej większości przypadków konsument będzie miał możliwość odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział jednak również pewne istotne wyjątki. W przypadku tego rodzaju sprzedaży będą to sytuacje, w których: towar został indywidualnie wytworzony, ulega szybkiemu zepsuciu (lub której hermetyczne opakowanie zostało uszkodzone), a także przedmioty, które są nierozłącznie połączone z innymi towarami. Wyjątki dotyczą również przypadków, w których cena produktu ulega zmianie w związku z wahaniami rynkowymi, lub przedmiot został nabyty na aukcji. Wyłączenie dotyczy także dostarczania gazet i czasopism (poza prenumeratą) i transakcji, w których przedmiotem są nagrania muzyczne, programy komputerowe i treści wizualne - jeśli są sprzedawane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało uszkodzone. Wyjątek dotyczy także treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego okresu od zawarcia umowy. W tym przypadku przedsiębiorca ma również obowiązek poinformować konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy.