Wiktorowska Ewa, Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

W dniu 31.03.2020 r. dokonano ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmiany ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k., w celu umożliwienia dokonywania zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego z powodu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tych umów.

W sytuacji gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego przewiduje kary umowne lub odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za jej niewykonanie lub za nienależyte wykonanie z powodu określonych okoliczności, zamawiający w stanowisku o uzgodnienie ewentualnej zmiany umowy powinien przedstawić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 oraz dokonanych zmian umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość. Co oznacza, że zamawiający będzie miał obowiązek dokonania oceny tego wpływu na należyte wykonanie umowy i poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okoliczności wskazane przez wykonawcę, a także wprowadzone zmiany umowy stanowią lub będą mogły stanowić podstawę zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Krok: przystąpienie do badania wniosku wykonawcy

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, zamawiający w stanowisku, o uzgodnienie zmiany umowy, ocenia wpływ przedstawionych przez wykonawcę okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 zamawiający zamawiający zakończenie badania i przekazanie stanowiska wykonawcy przystąpienie do badania wniosku wykonawcy badanie pod kątem wpływa COVID-19 zastosowanie sankcji wobec wykonawcy weryfikacja zasadności naliczenia kar weryfikacja zasadności dochodzenia odszkodowania

Krok: badanie pod kątem wpływa COVID-19 zastosowanie sankcji wobec wykonawcy

W sytuacji gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego przewiduje kary umowne lub odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za jej niewykonanie lub za nienależyte wykonanie z powodu określonych okoliczności, zamawiający w stanowisku o uzgodnienie ewentualnej zmiany umowy powinien przedstawić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 oraz dokonanych zmian umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość. Co oznacza, że zamawiający będzie miał obowiązek ustalenia, czy taki wpływ istnieje i dokonania oceny tego wpływu na należyte wykonanie umowy i poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okoliczności wskazane przez wykonawcę, a także wprowadzone zmiany umowy, stanowią lub będą mogły stanowić podstawę zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.