Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Jednym z uprawnień pracodawcy związanych z postępowaniem powypadkowym jest prawdo do zwrócenia zespołowi powypadkowemu niezatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w przypadku, gdy do treści tego protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół nie odpowiada warunkom formalnym. W takim przypadku obowiązkiem zespołu powypadkowego jest wyjaśnienie i uzupełnienie protokołu powypadkowego w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Krok: zdarzenie wypadkowe

Zespół powypadkowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku jest obowiązany sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powinien być opracowany według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1071).

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony powyżej, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę pracodawca pracodawca zwrócenie niezatwierdzonego protokołu czy protokół zawiera błędy formalne? zapoznanie się z treścią protokołu powypadkowego czy poszkodowany zgłosił zastrzeżenia do protokołu? zatwierdzenie protokołu zespół powypadkowy zespół powypadkowy uzupełnienie protokołu i ponowne przekazanie pracodawcy zdarzenie wypadkowe przekazanie protokołu powypadkowego do zatwierdzenia 5 dni nie tak nie tak

Krok: przekazanie protokołu powypadkowego do zatwierdzenia

Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręczony niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.