Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

Jednym z uprawnień pracodawcy związanych z postępowaniem powypadkowym jest prawdo do zwrócenia zespołowi powypadkowemu niezatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w przypadku, gdy do treści tego protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół nie odpowiada warunkom formalnym. W takim przypadku obowiązkiem zespołu powypadkowego jest wyjaśnienie i uzupełnienie protokołu powypadkowego w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Krok: zdarzenie wypadkowe

Zespół powypadkowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku jest obowiązany sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony powyżej, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

Krok: przekazanie protokołu powypadkowego do zatwierdzenia

Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręczony niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.