Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej

Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej

Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej

Odpowiedzialność za zobowiązania prostej spółki akcyjnej PSA członkowie zarządu, dyrektorzy, likwidatorzy PSA członkowie zarządu, dyrektorzy, likwidatorzy czy do niezgłoszenia wniosku doszło z winy członka organu zarządzającego lub likwidatora? czy wierzyciel poniósł szkodę? powstanie odpowiedzialności członka organu zarządzającego za zobowiązania spółki brak odpowiedzialności członka organu zarządzającego za zobowiązania spółki istnienie niezaspokojonych zobowiązań spółki czy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna? czy w terminie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki? czy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo sprzedaż przedsiębiorstwa spółki? czy wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu? tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: istnienie niezaspokojonych zobowiązań spółki

Członkowie zarządu, dyrektorzy, a także likwidatorzy spółki mogą odpowiadać za jej zobowiązania, jeżeli spełnionych jest kilka dodatkowych warunków. Osoby te odpowiadają za zobowiązania, które były wymagalne w czasie pełnienia przez nich ww. funkcji, nawet jeżeli termin wymagalności upłynął przed ich objęciem.

Krok: czy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna?

Podstawowym warunkiem odpowiedzialności członków zarządu i dyrektorów spółki jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Przy czym przez bezskuteczność rozumie się stan, w którym wierzyciel prowadził egzekucję ze wszystkich składników majątku spółki. Z drugiej strony, nie jest konieczne wszczynanie postępowania egzekucyjnego, jeżeli z innych dowodów wynika, że byłoby ono bezskuteczne. Chodzi tu o przypadki, gdy wcześniej prowadzona egzekucja została umorzona, jako bezskuteczna. Czy też z porównania wartości majątku spółki oraz jej zobowiązań w sposób oczywisty wynika, że spółka nie ma środków na ich spłatę.