Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2020 r. występuje odpowiedzialność solidarna z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w związku z dokonaniem zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Krok: dokonana została zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy

Z dniem 1.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Ustawa ta wprowadziła m.in. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT z m.in. numerami rachunków tych podatników wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). Lista ta stanowi część wykazu, o którym będzie jest w znowelizowanym art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Z kolei 1.01.2020 r. został dodany art. 117ba ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) – dalej o.p. Na jego podstawie w niektórych przypadkach w sytuacji dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy podatnicy VAT odpowiadają solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe.

Krok: czy zapłata dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług?

Odpowiedzialność solidarna na podstawie przepisów art. 117ba o.p. może mieć miejsce tylko, jeżeli dokonywana na rachunek bankowy spoza białej listy zapłata jest zapłatą należności za dostawę towarów lub świadczenie usług (zob. art. 117ba § 1 i 2 o.p.). W przypadku innych rodzajów zapłaty odpowiedzialność solidarna na podstawie przepisów art. 117ba o.p. nie ma miejsca.