Krywan Tomasz, Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2020 r. występuje odpowiedzialność solidarna z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w związku z dokonaniem zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy podatnik podatnik czy podatnik należy do jednej z dwóch kategorii podatników, którzy mogą odpowiadać solidarnie? podatnik VAT odpowiada solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe podatnik VAT nie odpowiada solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe czy płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę? dokonana została zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy czy płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? czy zapłata dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług? czy dostawcą towarów lub usługodawcą jest podatnik VAT czynny? czy płatność została dokonana na tzw. rachunek cesyjny prowadzony przez bank lub SKOK albo na rachunek gospodarki własnej banku lub SKOK-u i, odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest takim rachunkiem? czy istnieje obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego? czy podatnik przy pierwszej zapłacie należności na rachunek spoza wykazu w terminie złożył zawiadomienie ZAW-NR? tak nie nie tak nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: dokonana została zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy

Z dniem 1.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Ustawa ta wprowadziła m.in. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT z m.in. numerami rachunków tych podatników wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). Lista ta stanowi część wykazu, o którym będzie jest w znowelizowanym art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Z kolei 1.01.2020 r. został dodany art. 117ba ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) – dalej o.p. Na jego podstawie w niektórych przypadkach w sytuacji dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy podatnicy VAT odpowiadają solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe.

Krok: czy zapłata dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług?

Odpowiedzialność solidarna na podstawie przepisów art. 117ba o.p. może mieć miejsce tylko, jeżeli dokonywana na rachunek bankowy spoza białej listy zapłata jest zapłatą należności za dostawę towarów lub świadczenie usług (zob. art. 117ba § 1 i 2 o.p.). W przypadku innych rodzajów zapłaty odpowiedzialność solidarna na podstawie przepisów art. 117ba o.p. nie ma miejsca.