Procedury
Status: Oczekująca
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2020 r. wystąpi odpowiedzialność solidarna z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w związku z dokonaniem zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy.

Krok: dokonana została zapłata na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy

Z dniem 1.09.2019 r. wejdzie w życie ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Ustawa ta wprowadzi m.in. tzw. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT z m.in. numerami rachunków tych podatników wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). Lista ta będzie stanowić część wykazu, o którym będzie mowa w znowelizowanym art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

3 miesiące później (tj. z dniem 1.01.2020 r.) zostanie dodany art. 117ba ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) – dalej o.p. Na jego podstawie w niektórych przypadkach w sytuacji dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy podatnicy VAT będą odpowiadać solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe.

Krok: czy zapłata dotyczyć będzie dostawy towarów lub świadczenia usług?

Odpowiedzialność solidarna na podstawie przepisów art. 117ba o.p. będzie mogła mieć miejsce tylko, jeżeli dokonywana na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy zapłata jest zapłatą należności za dostawę towarów lub świadczenie usług (zob. art. 117ba § 1 i 2 o.p.). W przypadku innych rodzajów zapłaty odpowiedzialność solidarna na podstawie przepisów art. 117ba o.p. nie będzie miała miejsca.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację