Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności - OpenLEX

Krywan Tomasz, Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2018 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy inny niż sprzedawca podatnik, który otrzymał wpłatę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą za nierozliczony przez tego sprzedawcę VAT z dostawy towarów lub tego świadczenia usług opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności podatnik, który otrzymał wpłatę z wykorzystaniem MPP podatnik, który otrzymał wpłatę z wykorzystaniem MPP (!) podatnik odpowiada  solidarnie za  nierozliczony przez  dostawcę towarów lub  usługodawcę podatek VAT podatnik nie odpowiada solidarnie za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek VAT inny niż sprzedawca podatnik otrzymał wpłatę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności czy podatnik niezwłocznie i z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności przekazał sprzedawcy kwotę otrzymaną na rachunek VAT? czy podatnik niezwłocznie i z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności zwrócił wpłacającemu kwotę otrzymaną na rachunek VAT? tak nie tak nie

Krok: inny niż sprzedawca podatnik otrzymał wpłatę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.07.2018 r. do przepisów VAT został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, pozostała zaś część odpowiadająca kwocie VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób. Więcej na ten temat – zob. procedurę Podzielona płatność w VAT).

Płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności mogą być dokonywane na rzecz podatników innych niż sprzedawcy (np. faktorów czy firm windykacyjnych). Na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – dalej u.p.t.u. – podatnicy tacy mogą odpowiadać solidarnie wraz ze sprzedawcą (dostawcą towarów lub usługodawcą) za nierozliczony przez tego sprzedawcę VAT z dostawy towarów lub tego świadczenia usług opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT).

Krok: czy podatnik niezwłocznie i z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności przekazał sprzedawcy kwotę otrzymaną na rachunek VAT?

Odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 108a ust. 5 u.p.t.u., może zostać na dwa sposoby wyłączona. Po pierwsze, jest tak w przypadku dokonania przez podatnika, który otrzymał płatność, płatności (w kwocie otrzymanej na rachunek VAT) na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze. Dokonanie takiej płatności wyłącza odpowiedzialność solidarną, o ile nastąpi:

1) niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty; jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22.05.2018 r., 0114-KDIP1-1.4012.247.2018.1.RR, „ustawodawca (...) nie wskazuje wprost okresu, w ciągu którego ma nastąpić dokonanie płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność. Zatem warunek wyłączenia ww. odpowiedzialności w sytuacji, jeżeli Wnioskodawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez bank wpływu należności (o ile termin ten będzie niezwłoczny) przekaże każdą otrzymaną należność wierzycielowi, również stosując do tego przelew w systemie podzielonej płatności – zostanie spełniony”, oraz

2) przy użyciu dedykowanego mechanizmowi podzielonej płatności komunikatu przelewu.

Należy dodać, że dokonanie wskazanej płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze może nastąpić również przed otrzymaniem płatności od nabywcy towarów lub usług. Istnienie takiej możliwości potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29.08.2018 r., 0114-KDIP1-1.4012.405.2018.1.AM.