Kidyba Andrzej, Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków względem członków rad nadzorczych (prawo holdingowe)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków względem członków rad nadzorczych (prawo holdingowe)

Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków względem członków rad nadzorczych (prawo holdingowe)

Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków względem członków rad nadzorczych (prawo holdingowe)

Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków względem członków rad nadzorczych (prawo holdingowe) grupa spółek spółka rada nadzorcza zobowiązany grupa spółek spółka rada nadzorcza zobowiązany możliwe scenariusze weryfikacja, czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza czy rada nadzorcza wystąpiła z żądaniem? czy zobowiązany działa nieumyślnie? brak odpowiedzialności karnej możliwość wymierzenia kary bez jej złagodzenia możliwość wymierzenia kary czy zobowiązany przekazał radzie nadzorczej informacje lub dokumenty objęte treścią żądania? czy zobowiązany przekazuje informacje niezgodne ze stanem faktycznym? czy zobowiązany zataja dane wpływające w istotny sposób na treść przekazywanych informacji lub dokumentów? Tak Nie funkcjonuje rada nadzorcza nie funkcjonuje rada nadzorcza tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: weryfikacja, czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza

Omawiane przestępstwo dotyczy obowiązków względem rady nadzorczej. Przestępstwa nie można zatem popełnić, gdy w spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza. Przedmiotowy przepis penalizuje niewykonanie obowiązków wskazanych w przepisach: art. 219 § 4 i 41 k.s.h. (dot. spółki z o.o.), art. 30071 § 1-2 k.s.h. oraz art. 30076 § 5 k.s.h. (dot. prostej spółki akcyjnej) albo art. 382 § 4 i 5 k.s.h. (dot. spółki akcyjnej). Chodzi zatem o przekazywanie radzie nadzorczej informacji i dokumentów na jej żądanie oraz w terminach przez nią określonych. Obowiązek taki – z mocy ww. przepisów – spoczywa na członkach zarządu, prokurentach oraz osobach zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze.

Krok: czy rada nadzorcza wystąpiła z żądaniem?

Ze względu na znamiona popełnienia przestępstwa, nie może zostać ono popełnione, jeżeli rada nadzorcza nie wystąpiła z żądaniem przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Podstawę prawną przedmiotowego żądania stanowią przepisy art. 219 § 4 i 41 k.s.h. (dot. spółki z o.o.), art. 30071 § 1-2 k.s.h. oraz art. 30076 § 5 k.s.h. (dot. prostej spółki akcyjnej) albo art. 382 § 4 i 5 k.s.h. (dot. spółki akcyjnej).