Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Odłączenie części składowej od środka trwałego

Odłączenie części składowej od środka trwałego

Odłączenie części składowej od środka trwałego

Procedura ma na celu przedstawienie sposobu postępowania z wartością środków trwałych w przypadku odłączenia części składowej od środka trwałego oraz ewentualnego przyłączenia tej części składowej do innego środka trwałego.

Krok: odłączenie części składowej

Na środki trwałe składają się w wielu wypadkach części składowe oraz peryferyjne. Niezależnie od wartości części składowej (peryferyjnej) na wartość - będącą podstawą amortyzacji - środka trwałego wpływa fakt odłączenia od niego tejże części.

Wartość początkowa ulegnie zmniejszeniu wówczas, gdy od środka trwałego zostanie trwale odłączona część składowa lub peryferyjna. Jeśli podatnik odłącza daną część jedynie ad casum, z zamiarem powtórnego jej przyłączenia po chwilowym wykorzystaniu w inny sposób, to nie mamy do czynienia z trwałym odłączeniem. Trwałym odłączeniem będzie takie, którego przyczyną jest albo chęć zaprzestania używania części składowej w ramach danego środka trwałego, albo chęć przyłączenia tejże części do innego środka trwałego.

Krok: zmniejszenie wartości początkowej

Wtedy, gdy ma miejsce trwałe odłączenie, ustawodawca nakazuje zmniejszyć wartość środka trwałego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym miało miejsce odłączenie.

Wartość początkową przedmiotowego środka trwałego należy zmniejszyć o różnicę pomiędzy ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a tym ułamkiem dokonywanych dla danego środka trwałego odpisów amortyzacyjnych, jaki przypada na tę właśnie część.

Ułamek odpisów amortyzacyjnych, jaki przypada na odłączaną część składową (peryferyjną), należy obliczyć na podstawie stosunku ceny nabycia (kosztu wytworzenia) tej części do wartości początkowej środka trwałego.

Przykładowo, jeżeli cena nabycia części składowej wynosiła 1000 zł, a wartość początkowa środka trwałego 10.000 zł, to przypadający na tę część ułamek dokonanych odpisów amortyzacyjnych wynosi 10%. Jeśli zatem dokonano już odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2000 zł, ułamek przypadający na część składową wynosi 200 zł (2000 zł × 10%). Różnica, o jaką należy pomniejszyć wartość początkową środka trwałego, wynosi zatem w tym przypadku 800 zł (1000 zł - 200 zł).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?