Odkrycie zabytku w trakcie robót budowlanych lub ziemnych - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Odkrycie zabytku w trakcie robót budowlanych lub ziemnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Odkrycie zabytku w trakcie robót budowlanych lub ziemnych

Odkrycie zabytku w trakcie robót budowlanych lub ziemnych

Odkrycie zabytku w trakcie robót budowlanych lub ziemnych

Odkrycie przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, rodzi po stronie inwestora, jak i organu zabytku obowiązek podjęcia szeregu czynności mających na celu ustalenie statusu odkrytego przedmiotu i jego trwałego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia na skutek prowadzonych robót.

Odkrycie zabytku w trakcie robót budowlanych lub ziemnych organ organ weryfikacja dokumentacji decyzja zezwalająca na kontynuację robót wydanie decyzji zezwalającej na kontynuację robót nakazującej dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań archeologicznych przyjęcie zawiadomienia czy dokonano oględzin odkrycia w ciągu 5 dni od zawiadomienia? możliwość kontynuacji robót przez inwestora inwestor inwestor odebranie decyzji zabezpieczenie odkrycia przekazanie dokumentacji badań archeologicznych wstrzymanie robót zagrażających odkryciu przeprowadzenie badań archeologicznych odkrycie przypuszczalnego zabytku w trakcie robót zawiadomienie organu nie tak

Krok: odkrycie przypuszczalnego zabytku w trakcie robót

Odkrycie przypuszczalnego zabytku może być wynikiem robót budowlanych lub ziemnych, związanych z realizacją procesu inwestorskiego. Jakkolwiek w praktyce podmiotem najczęściej wchodzącym w takich przypadkach w relacje organem ochrony zabytków jest inwestor, to jednak ustawa bardzo szeroko określa zakres podmiotowy obowiązków zabezpieczająco-informacyjnych. Do wstrzymania robót, zabezpieczenia znaleziska i zawiadomienia właściwego organu zobowiązany jest każdy, kto w trakcie robót odkrył przypuszczalny zabytek.

Krok: wstrzymanie robót zagrażających odkryciu

Z chwilą odkrycia przedmiotu, będącego przypuszczalnie zabytkiem, wstrzymaniu podlegają wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.