Przybysz Piotr, Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 października 2017 r.
Autorzy:

Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Opisywany środek egzekucyjny jest stosowany w celu odebrania zobowiązanemu rzeczy nieruchomej (mówiąc inaczej - wydania przez zobowiązanego rzeczy nieruchomej), to jest nieruchomości gruntowej lub lokalowej albo pomieszczenia, nawet jeżeli nie stanowi ono przedmiotu odrębnego prawa własności. Nie ma istotnego znaczenia, kto zajmuje daną nieruchomość lub lokal albo pomieszczenie, ponieważ egzekucję prowadzi się w tego rodzaju przypadkach wobec każdego, kto zajmuje obiekt, który ma być opróżniony i wydany wierzycielowi.

Nie jest dopuszczalne zastosowanie omawianego środka egzekucyjnego w celu opróżnienia lokalu (pomieszczenia) służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, ponieważ przepis art. 144 u.p.e.a. nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. (wyrok TK z dnia 18 października 2017 r., K 27/15, Dz.U. z 2017 r., poz. 1954).

Celem egzekucji jest nie tylko usunięcie zobowiązanego i innych osób z danego obiektu, ale także usunięcie rzeczy ruchomych tych osób, chyba że rzeczy te podlegają wydaniu wierzycielowi wraz z nieruchomością lub lokalem (pomieszczeniem).

zobowiązany zobowiązany możliwe reakcje otrzymanie dokumentów wniesienie środków zaskarżenia niewydanie nieruchomości lub nieopróżnienie lokalu (pomieszczenia) wydanie nieruchomości lub opróżnienie lokalu (pomieszczenia) organ egzekucyjny organ egzekucyjny egzekutor organ egzekucyjny organ egzekucyjny egzekutor postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego w celu odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu (innego pomieszczenia) zlecenie egzekutorowi odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu (innego pomieszczenia) zamiar zastosowania środka egzekucyjnego w celu odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu (innego pomieszczenia) czy ma zostać opróżniony lokal (pomieszczenie) służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego? rozważenie możności zastosowania innego środka egzekucyjnego czy nieruchomość lub lokal (pomieszczenie) są otwarte? przejęcie nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) czy z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) należy usunąć zobowiązanego i inne osoby? usunięcie rzeczy ruchomych czy na wezwanie wydano nieruchomość lub opróżniono lokal (pomieszczenie)? czy z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) należy usunąć rzeczy ruchome? czynności wstępne otwarcie nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) usunięcie zobowiązanego i innych osób nie tak tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: zamiar zastosowania środka egzekucyjnego w celu odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu (innego pomieszczenia)

Środek egzekucyjny stosowany w celu odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu albo innego pomieszczenia powinien być wykorzystywany w ostateczności. Należy go zastosować wówczas, gdy zobowiązany pomimo uprzednich wezwań organu egzekucyjnego oraz zastosowania innych środków egzekucyjnych nie wydaje nieruchomości lub nie opróżnia lokalu lub innego pomieszczenia (patrz dokonywanie wyboru środka egzekucyjnego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym).

Krok: czy ma zostać opróżniony lokal (pomieszczenie) służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego?

Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 18 października 2017 r., (sygn. akt K 27/15, Dz.U. z 2017 r., poz. 1954) nie jest dopuszczalne zastosowanie omawianego środka egzekucyjnego w celu opróżnienia lokalu (pomieszczenia) służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, ponieważ przepis art. 144 u.p.e.a. nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli zatem organ egzekucyjny stwierdzi, że ma zostać opróżniony lokal (pomieszczenie) służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, to nie może zastosować tego środka egzekucyjnego. Należy zauważyć, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do dokonywania oceny, czy zobowiązany może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe w innym lokalu (pomieszczeniu) mieszkalnym.