Gruszecki Krzysztof, Ochrona przed hałasem w gospodarce przestrzennej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 23 listopada 2016 r.
Autorzy:

Ochrona przed hałasem w gospodarce przestrzennej

Ochrona przed hałasem w gospodarce przestrzennej

Ochrona przed hałasem w gospodarce przestrzennej

Krok: powstanie obowiązku ochrony przed hałasem

Obowiązek ochrony przed hałasem dotyczy terenów wskazanych w art. 113 ust. 2 pkt 1 p.o.ś. Konieczność utrzymania hałasu na dopuszczalnym poziomie na ww. terenach powinna być uwzględniona zarówno przy wydawaniu orzeczeń o charakterze indywidualnym, jak i podczas tworzenia przepisów prawa (K. Gruszecki, komentarz do art. 114 [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016).

Krok: ustalenie obowiązujących przepisów regulujących dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone w r.d.p.h.ś. Przepisy r.d.p.h.ś. wskazują maksymalne dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych terenów (kryterium różnicowania poziomu hałasu stanowi przeznaczenie danego terenu). Tym samym wyróżnia tereny: (i) pod zabudowę mieszkaniową, (ii) pod szpitale i domy opieki społecznej, (iii) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, (iv) na cele uzdrowiskowe, (v) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, (vi) na cele mieszkaniowo-usługowe (dalej: tereny objęte ochroną przed hałasem). Minister Środowiska, tworząc podkategorie ww. terenów, określił dla nich w załączniku do r.d.p.h.ś. dopuszczalne poziomy hałasu. Zostały one określone dla powodowanego przez: (i) poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, (ii) starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, (iii) poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, (iv) starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem.

Ochrona przed hałasem w gospodarce przestrzennej organ organ wykorzystanie informacji przeprowadzenie oceny w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzenie oceny w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy dla przedsięwzięcia realizowanego na danym terenie istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? stosowanie ochrony przed hałasem przy braku mpzp (!) kwalifikowanie  terenów objętych  mpzp uchwalenie mpzp powstanie obowiązku ochrony przed hałasem ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu czy teren objęty mpzp stanowi teren, o którym mowa w art. 114 ust. 3 p.o.ś. lub 114 ust. 4 p.o.ś.? ustalenie obowiązujących przepisów regulujących dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powstanie obowiązku stosowania rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach czy dla terenu opracowywany jest mpzp? opracowywanie mpzp czy teren objęty mpzp może być zaliczony do kilku rodzajów terenów? ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla przeważającego rodzaju terenu brak obowiązku stosowania rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach tak nie nie tak nie tak nie tak