Borys Adrian, Ocena podstaw do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.
Autorzy:

Ocena podstaw do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Ocena podstaw do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Ocena podstaw do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Procedura ma na celu przedstawienie podstaw otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – tymczasowego postępowania wprowadzonego ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) – dalej Tarcza 4.0.

Ocena podstaw do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnik Dłużnik czy dłużnik dokonał już wcześniej obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego brak możliwości otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może dokonać obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne czy dłużnik posiada zdolność restrukturyzacyjną brak możliwości otwarcia jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego czy dłużnika jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością brak możliwości otwarcia jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego Tak Nie Nie Tak Nie Tak

Krok: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone zostało ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) – dalej Tarcza 4.0.

Jest to postępowanie tymczasowe, wprowadzone z uwagi na epidemię COVID-19 powodującą wystąpienie stanu zagrożenia niewypłacalnością oraz stanu niewypłacalności wielu podmiotów gospodarczych. Obwieszczenie o jego otwarciu może zostać dokonane jedynie w okresie do 30.11.2021 r.

Regulacja zawarta w ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nie jest kompletna oraz odsyła do regulacji zwartej w ustawie z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 814 ze zm.) dotyczącej postępowania o zatwierdzenie układu. Dlatego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest nieautonomiczne. Regulacja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego bazuje na postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz postępowaniu układowym (w zakresie głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli), zatem uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter postępowania hybrydowego – łączącego cechy kilku tradycyjnych postępowań restrukturyzacyjnych.

W ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ograniczona została rola sądu restrukturyzacyjnego, na rzecz nadzorcy układu. Z założenia postępowanie to ma być postępowaniem szybkim i dostępnym, zapewniającym jednak zwiększoną, w porównaniu z postępowaniem o zatwierdzenie układu, ochronę przedsiębiorstwa dłużnika.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0, z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0 (tj. objętej układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela), wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0 (tj. objętej układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela), jest niedopuszczalne;

3) przepisy art. 252, 253 i 256 pr. restr. stosuje się odpowiednio, jednakże zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 pr. restr., wydaje nadzorca układu; oznacza to, że:

– spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne;

– potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem jest niedopuszczalne, poza sytuacjami określonymi w art. 253 pr. restr.;

– wypowiedzenie wybranych umów wzajemnych dotyczących przedsiębiorstwa dłużnika (m.in. najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu) przez kontrahentów dłużnika jest niedopuszczalne (art. 256 pr. restr.).

Ochrona majątku dłużnika, o której mowa w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0, trwa aż do zakończenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, czyli co do zasady aż do prawomocnego zatwierdzania układu.

Z drugiej jednak strony, w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zapewniona jest również ochrona interesów wierzycieli. Od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może samodzielnie dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

W zakresie szczegółowego przebiegu uproszczonego postępowania restukturyzacyjnego zobacz uwagi do procedury – Przebieg uproszczonego postępowania restukturyzacyjnego.

Krok: czy dłużnik posiada zdolność restrukturyzacyjną

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0 do 30.06.2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 814 ze zm.), który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której mowa w art. 210 pr. restr., może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych przepisów.

Zatem w pierwszej kolejności należy ocenić, czy do danego podmiotu-dłużnika, stosuje się przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, a zatem, czy posiada on zdolność restrukturyzacyjną.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego skorzystać mogą wszystkie podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną (zob. art. 4 pr. restr.), tj.:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;

3) wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

4) wspólnicy spółki partnerskiej.