Wiśniewski Jarosław T., Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości komornik sądowy komornik sądowy sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości niesłużącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika publiczne obwieszczenie o terminie licytacji oraz doręczenie tego obwieszczenia podmiotom wymienionym w art. 954 k.p.c. zwrot wniosku uzgodnienie terminu licytacji z sądem odmowa wyznaczenia terminu licytacji czy sąd wyraził zgodę na wyznaczenie terminu licytacji? czy dłużnik, do którego należy nieruchomość, wyraził zgodę na wyznaczenie terminu licytacji? czy łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania? czy wnioski o wyznaczenie terminu licytacji złożyli inni wierzyciele? czy wniosek złożono pisemnie? czy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania? badanie warunków formalnych wniosku czy należność wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym? usuwanie braków formalnych pisma procesowego czy wierzycielem jest Skarb Państwa? wierzyciel wierzyciel złożenie wniosku o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości lokalowej lub gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie spełnia wymagań spełnia wymagania tak nie usunięte nieusunięte tak nie

Krok: złożenie wniosku o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości lokalowej lub gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika

Wniosek może być złożony pisemnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bądź ustnie do protokołu (art. 760 § 1 k.p.c.). Protokół powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 809 k.p.c. Patrz również: Potwierdzenie czynności protokołem.

Wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości wymaga złożenia wniosku przez wierzyciela, a komornik sądowy nie jest uprawniony do wyznaczenia licytacji z urzędu (tak również H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 537; M. Brulińska, Komentarz do art. 952 k.p.c., Lex).

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się opisu i oszacowania nieruchomości wierzyciel nie złoży wniosku o wyznaczenie licytacji, postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji z nieruchomości będzie podlegało umorzeniu z urzędu (art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.). Patrz również Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela

Krok: sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości niesłużącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika