Wiktorowska Ewa, Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla umów trwających powyżej 12 miesięcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla umów trwających powyżej 12 miesięcy

Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla umów trwających powyżej 12 miesięcy

Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla umów trwających powyżej 12 miesięcy

W art. 436 pkt 4 określono postanowienia, które obligatoryjnie powinna zawierać każda umowa na roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, tj. karę umowną dla wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, za brak dalszej waloryzacji podwykonawców, a także klauzulę dotyczą zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o równowartość wzrostu danin publicznoprawnych nakładanych na wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy.

zamawiający zamawiający decyzja o dodaniu lub zmianie klauzuli wprowadzenie klauzul do dokumentów zamówienia decyzja o pozostawieniu klauzuli badanie czy uwzględniono klauzule obowiązkowe zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK opracowanie projektu umowy zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom jakie klauzule uwzględniono? zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia lub stawki planowany termin zakończenia zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego warunki zapłaty wynagrodzenia wysokość kar umownych z tytułu braku waloryzacji dla podwykonawcy łączna wysokość kar umownych uwzględniono nie uwzględniono

Krok: opracowanie projektu umowy

Opracowując postanowienia umowy zawieranej na okres równy lub przekraczający 12 miesięcy zamawiający nie może zapomnieć o klauzulach obligatoryjnych, które muszą być objęte postanowieniami umowy.

Krok: badanie czy uwzględniono klauzule obowiązkowe

Artykuł 436 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., zawiera katalog klauzul, które muszą być uwzględnione w treści umowy. Klauzule zawarte w pkt 1–3 dotyczą zarówno umów o roboty budowlane, usługi i dostawy zawartych w wyniku udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł – dla zamówień klasycznych, progów unijnych dla zamówień sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wymaganie dotyczy tych umów niezależnie od okresu na jaki te umowy zostały zawarte. Natomiast klauzule określone w pkt 4 dotyczą wyłącznie umów o roboty budowlane, usługi i dostawy, ale wyłącznie zawieranych na okres równy lub przekraczający 12 miesięcy.