Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Obowiązkowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W art. 436 p.z.p. określono postanowienia, które obligatoryjnie powinna zawierać każda umowa, dotyczące terminu jej wykonania oraz warunków płatności. Jest to nowe rozwiązanie wyraźnie nakazujące zamawiającym określenie terminu wykonania umowy, w jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, niezależną od zamawiającego, np. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE. W kolejnych przepisach art. 436 pkt 4 p.z.p. zostały określone obowiązkowe postanowienia umowy zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w art. 437 p.z.p. –takie postanowienia, ale wyłącznie dla umów o roboty budowlane lub usługi.

Krok: opracowanie projektu umowy

Opracowując postanowienia umowy zamawiający nie może zapomnieć o klauzulach dotyczących terminu wykonania jej przedmiotu oraz o określeniu warunków płatności i maksymalnej wysokości kar umownych.

Krok: badanie czy uwzględniono klauzule obowiązkowe

Artykuł 436 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., zawiera katalog klauzul, które muszą być uwzględnione w treści umowy. Dotyczą one umów o roboty budowlane, usługi i dostawy zawartych w wyniku udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł – dla zamówień klasycznych, progów unijnych dla zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wymaganie dotyczy tych umów niezależnie od okresu na jaki te umowy zostały zawarte.