Obowiązkowa kontrola budowy - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Obowiązkowa kontrola budowy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Obowiązkowa kontrola budowy

Obowiązkowa kontrola budowy

Obowiązkowa kontrola budowy

Obowiązkowe kontrole budowy wprowadzono celem stworzenia systemu działań prewencyjnych, minimalizujących możliwość wystąpienia przypadków naruszenia prawa w trakcie tego procesu. Na chwilę obecną obowiązkowy charakter mają one tylko w przypadku złożenia przez inwestora wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu, który równoznaczny jest w skutkach prawnych z wezwaniem do przeprowadzenia kontroli.

Obowiązkowa kontrola budowy organ organ sporządzenie protokołu kontroli odebranie wezwania do przeprowadzenia kontroli zawiadomienie inwestora o terminie kontroli przeprowadzenie kontroli

Krok: odebranie wezwania do przeprowadzenia kontroli

Inwestor wzywa właściwy organ do przeprowadzenia tzw. „obowiązkowej kontroli budowy” w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Wezwaniem takim - w myśl art. 57 ust. 6 p.b. - jest wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli będzie zasadniczo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zaś w sprawach wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 p.b. - wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (zob. też art. 83 ust. 1 i 3 p.b.).

Krok: zawiadomienie inwestora o terminie kontroli

O terminie obowiązkowej kontroli właściwy organ zobowiązany jest zawiadomić inwestora. Zawiadomienie powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia doręczenia organowi wezwania (lub uzupełnionego wezwania) do przeprowadzenia kontroli.