Obowiązki spółki nieruchomościowej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Obowiązki spółki nieruchomościowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Obowiązki spółki nieruchomościowej

Obowiązki spółki nieruchomościowej

Obowiązki spółki nieruchomościowej

Procedura pozwala ustalić obowiązki ciążące na spółce nieruchomościowej.

Obowiązki spółki nieruchomościowej spółka nieruchomościowa spółka nieruchomościowa spółka nieruchomościowa ma obowiązek przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce czy spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego? spółka nieruchomościowa ma obowiązek przesłać informację o podmiotach posiadających w spółce nieruchomościowej udziały, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze istnieje spółka nieruchomościowa czy spółka nieruchomościowa posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski? spółka nieruchomościowa ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego czy w danym miesiącu powstał dochód, dla którego spółka nieruchomościowa pełni funkcję płatnika? spółka nieruchomościowa ma obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy tak nie nie tak tak nie

Krok: istnieje spółka nieruchomościowa

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., dodano szereg przepisów dotyczących tzw. spółek nieruchomościowych (odnośnie do pojęcia spółki nieruchomościowej – zob. procedura Spółka nieruchomościowa).

Na spółkach nieruchomościowych ciąży szereg obowiązków.

Krok: czy spółka nieruchomościowa posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski?

Niekiedy spółki nieruchomościowe obowiązane są ustanowić przedstawiciela podatkowego. Jest tak, jeżeli spełnione są dwa warunki. Pierwszym warunkiem wystąpienia obowiązku ustanowienia przez spółkę nieruchomościową przedstawiciela podatkowego jest, aby spółka ta nie miała siedziby ani zarządu na terytorium Polski są obowiązane ustanowić przedstawiciela podatkowego (zob. art. 41c ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 26c ust. 1 u.p.d.o.p.).