Skibińska Małgorzata, Obowiązki pracodawcy – kontrola trzeźwości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 lutego 2023 r.
Autor:

Obowiązki pracodawcy – kontrola trzeźwości

Obowiązki pracodawcy – kontrola trzeźwości

Obowiązki pracodawcy – kontrola trzeźwości

Przepisy umożliwiają pracodawcy przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników. Kontrole te mogą być wprowadzone w zakładzie pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Realizacja wskazanego uprawnienia wiąże się jednak z wieloma obowiązkami. Pracodawca musi przestrzegać ściśle określonych procedur, jakie wynikają z przepisów oraz respektować uprawnienia pracowników, w stosunku do których zamierza wdrożyć kontrole.

Obowiązki pracodawcy – kontrola trzeźwości Pracodawca Pracodawca Badanie przy użyciu analizatora wydechu bez cyfrowej prezentacji wyniku pomiaru lub bez użycia ustnika Pozytywny wynik badania Czy wynik badania przez policję jest negatywny? Wezwanie policji Niedopuszczenie pracownika do pracy Czy praodawca przeprowadza prewencyjną kontrolę trzeźwości? Wynik pozytywny Wynik negatywny Czy kontrola trzeżwości wykazała wynik pozytywny? Sposób przeprowadzania kontroli Czy badanie jest wykonywanie z użyciem analizatora wydechu elektronicznego z pomiarem wyniku i z użyciem ustnika? Badanie za pomocą analizatora wydechu elektronicznego z pomiarem wyniku i z użyciem ustnika Pomiar na żądanie pracownika Dopuszczenie pracownika do pracy Kontrola trzeźwości Negatywny wynik badania Prewencyjna kontrola trzeźwości Informacja dla pracownika zatrudnionego Informacja dla pracownika nowo zatrudnionego Kontrola na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: Kontrola trzeźwości

Kontrole trzeźwości, mogą być przeprowadzane w dwóch przypadkach, tj. w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy – te kontrole dotyczą wszystkich pracowników. Drugi przypadek, to tzw. kontrole prewencyjne. Tutaj pracodawca może kontrolować jedynie te osoby, które należą do grup pracowników wytypowanych (wskazanych) do kontroli w przepisach wewnątrzzakładowych. Kontrola trzeźwości ma na celu stwierdzenie braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.

Krok: Prewencyjna kontrola trzeźwości

Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości prewencyjnej muszą zostać ustalone w aktach wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Omawiane kontrole mogą być wykonywane jedynie u tych pracowników, którzy należą do grup osób wskazanych w przepisach wewnątrzzakładowych jako te, które są objęte tymi kontrolami. W stosunku do grup pracowników niewymienionych w przepisach wewnątrzzakładowych kontroli prewencyjnych nie można przeprowadzać.

W przepisach wewnątrzzakładowych, w zakresie kontroli trzeźwości pracodawca jest zobowiązany określić:

– grupy pracowników objętych kontrolą. Przepisy nie określają katalogu pracowników, których pracodawca może objąć kontrolą. Samodzielnie wskazuje grupy pracowników. Mogą być to np. wybrane stanowiska czy działy, a także wszyscy pracownicy;

– sposób przeprowadzania kontroli, jej częstotliwość oraz czas (np. przed przystąpieniem do pracy czy w jej trakcie), a także informacja o tym, czy za każdym razem poddawani kontroli będą wszyscy pracownicy, czy np. będzie odbywało się to rotacyjnie;

– rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli. W tym przypadku istotne jest, że kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.