Skibińska Małgorzata, Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK

Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK

Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK

Względem wybranej instytucji finansowej podmiot zatrudniający ma szereg obowiązków dotyczących m.in. w zakresie zawarcia umowy o zarządzenie PPK, umowy o prowadzenie PPK oraz obowiązków dotyczących dokonywania wpłat.

Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Wybór instytucji finansowej Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK Obowiązek dokonywania wpłat Wypełnienie obowiązków względem wybranej instytucji finansowej

Krok: Wybór instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający objęty obowiązkiem tworzenia PPK ma obowiązek dokonać wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wyboru tego należy dokonać spośród:

– funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),

– funduszy emerytalnych zarządzanych przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne,

– zakładów ubezpieczeń.

Krok: Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Wdrożenie PPK wiąże się z koniecznością zawarcia z wybraną instytucją finansową w określonym terminie umowy o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Właściwe terminy do zawarcia pierwszych umów o zarzadzanie są uzależnione od liczby osób zatrudnianych przez podmioty zatrudniające. Podmiot zatrudniający:

– co najmniej 250 osób, umowę o zarządzanie PPK powinien zawrzeć do, 25.10.2019 r.

– co najmniej 50 osób, umowę o zarządzanie PPK powinny zarzec do 27.10.2020 r.

– co najmniej 20 osób umowę o zarządzanie PPK powinny zawrzeć do 27.10.2020 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające, są zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych dopiero od 1.01.2021 r. Umowę o zarządzanie PPK powinny zarzec do 23.04.2021 r.

Podmioty należące do sektora finansów publicznych (m.in. szpitale, szkoły), są zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych od 1.01.2021r., umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć do 26 marca 2021 r. (należy dodać, iż pojawiają się też stanowiska, iż umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta do 1 stycznia 2021 r.).

Uwaga!

Zgodnie z interpretacją przepisów przyjętą przez Polski Fundusz Rozwoju obliczając termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym przypadku w zakresie PPK należy stosować reguły cywilne, należy dodać, iż np. do liczenia okresu zatrudnienia w przypadku umów o pracę stosujemy zasady obowiązujące w prawie pracy a już licząc okres zatrudnienia dla umów cywilnoprawnych stosujemy zasady cywilne.

Uwaga!

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.