Wiktorowska Ewa, Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

Procedury
Status:  Aktualna
Autorzy:

Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

Zamawiający zobligowany jest prowadzić postępowanie z poszanowaniem zasad jawności i przejrzystości, które wprost wynikają z konstytucyjnej zasady jawności działań podmiotów publicznych. Jedną z emanacji tej zasady w przepisach Prawa zamówień publicznych jest obowiązek poinformowania uczestników o wyniku przeprowadzanego postępowania. Zakres informacji, jakie wykonawcy powinni bezpośrednio od zamawiającego otrzymać obejmuje dane wykonawcy, którego oferta została wybrana, jak również dane wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ich ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert. Dodatkowo zamawiający zobowiązany jest wskazać tych spośród wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne tej czynności. Ustawodawca zdecydował się ograniczyć katalog informacji udostępnianych w ramach informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej w stosunku do postanowień art. 92 ustawy z 29.01.2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej: p.z.p., co należy ocenić pozytywnie. Niezwłocznie po przekazaniu informacji wykonawcom, zamawiający musi udostępnić informacje o wyborze, złożonych ofertach oraz przyznanej punktacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający zwolniony jest z konieczności publikowania na stronie informacji o odrzuconych ofertach oraz powodów takiej decyzji.

Zamawiający może nie ujawniać ww. informacji, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty wykonawcy wykonawcy odebranie informacji o wyborze oferty zamawiający zamawiający Dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty poinformowanie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja do prezesa UZP publikacja informacji o wyborze oferty na stronie internetowej

Krok: Dokonanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej jest jednym z najważniejszych kamieni milowych procesu kontraktowania postępowania. Stanowi on podsumowanie wszystkich czynności związanych z badaniem i oceną ofert podjętych w toku postępowania przez zamawiającego. Jego nieodzownym elementem jest obowiązek szczegółowego uzasadnienia dokonanego wyboru oraz sposobu oceny złożonych ofert.

Krok: poinformowanie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty

Obowiązkiem zamawiającego jest równoczesne poinformowanie wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze fakt, że wykonawcom przysługuje uprawnienie skorzystania ze środków ochrony prawnej na podjęte przez zamawiającego czynności lub zaniechania, zamawiający powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający informuje wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.