Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.
Autor:

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej wymaga nie tylko odpowiedniego dostosowania przestrzeni roboczej, ale również pomieszczeń higienicznosanitarnych (np. toalet, szatni, jadalni) i ciągów komunikacyjnych, w szczególności zapewnienia odpowiednich podjazdów i/lub wind, jeżeli osoby te są niepełnosprawne ruchowo.

Krok: zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określają trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do osób o umiarkowanym stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności zalicza się także osoby, które cechują ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Krok: czy pracodawca zamierza korzystać z PFRON?

Ponieważ zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nierzadko generuje dodatkowe koszty, w określonych przypadkach pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może na swój wniosek otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację