Łyjak Grzegorz, Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.
Autor:

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej wymaga nie tylko odpowiedniego dostosowania przestrzeni roboczej, ale również pomieszczeń higienicznosanitarnych (np. toalet, szatni, jadalni) i ciągów komunikacyjnych, w szczególności zapewnienia odpowiednich podjazdów i/lub wind, jeżeli osoby te są niepełnosprawne ruchowo.

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych pracodawca pracodawca czy pracownik jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności? zwolnienie od pracy ustalenie normy czasu pracy ustalenie normy czasu pracy dodatkowy urlop przerwa na gimnastykę praca w porze nocnej i nadgodzinach zatrudnienie osoby niepełnosprawnej czy pracodawca zamierza korzystać z PFRON? dofinansowanie z PFRON własne środki finansowe dostosowanie stanowiska pracy tak nie tak nie

Krok: zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określają trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do osób o umiarkowanym stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności zalicza się także osoby, które cechują ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Krok: czy pracodawca zamierza korzystać z PFRON?

Ponieważ zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nierzadko generuje dodatkowe koszty, w określonych przypadkach pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może na swój wniosek otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.