Musiał Krzysztof J., Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 października 2021 r.
Autorzy:

Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy

Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy

Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy

Podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe oraz doradcy podatkowi zostali wymienieni w katalogu instytucji obowiązanych zawartym w art. 2 ust. 1 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tym samym podmioty te są obowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy.

Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy biuro rachunkowe doradca podatkowy biuro rachunkowe doradca podatkowy przechowywanie dokumentacji (!) zgłaszanie  informacji  o beneficjentach  rzeczywistych wewnętrzne procedury wypełnienie obowiązków szkolenia obowiązek zachowania tajemnicy (!) informacje  przekazywane do  GIIF (!) posiadanie  statusu biura  rachunkowego lub  doradcy podatkowego wyznaczanie osób (!) ocena ryzyka środki bezpieczeństwa finansowego dodatkowe obowiązki związane z osobami na eksponowanych stanowiskach

Krok: (!) posiadanie statusu biura rachunkowego lub doradcy podatkowego

Doradcy podatkowi i biura rachunkowe mają dostęp do danych finansowych innych podmiotów. Ustawodawca postanowił wykorzystać ten fakt i zaliczył ich do instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) – dalej u.p.p.p.f.t., instytucjami obowiązanymi są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (będziemy je nazywać biurami rachunkowymi).

Uwaga: do instytucji obowiązanych zaliczone zostały wyłącznie podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że instytucją obowiązaną nie są podmioty, które świadczą usługi wyłącznie w zakresie prowadzania PKPiR lub ewidencji przychodów oraz podmioty prowadzące kadry. Jeżeli jednak czynności takie wykonuje doradca podatkowy – patrz niżej. Zob. też procedura Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 u.p.p.p.f.t., do instytucji obowiązanych zaliczeni zostaną adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

a) kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

b) zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,

c) zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,

d) wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,

e) tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami

– z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.) oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2117 ze zm.).

Z kolei na mocy art. 2 ust. 1 pkt 15 u.p.p.p.f.t. do instytucji obowiązanych zaliczeni zostali także doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego innych niż wymienione powyżej oraz biegli rewidenci.

Uwaga! Ryzyko: W przypadku doradców podatkowych przepisy zawierają specyficzną regulację. Ustawodawca przewidział bowiem, że są oni instytucją obowiązaną, jeżeli wykonują ściśle określone usługi doradztwa podatkowego oraz jeżeli wykonują pozostałe czynności doradztwa podatkowego. Zob. też procedura Doradca podatkowy jako instytucja obowiązana.

Dodatkowo od 31.07.2021 r. instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi..

Krok: wyznaczanie osób

W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznacza się spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.

Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej wymaganych zawiadomień.