Skibińska Małgorzata, Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający w związku z założeniem i prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zobowiązany jest zapewnić obsługę administracyjną programu, w szczególności prowadzić i zarządzać dokumentacją. W przypadku niedopełnienia przez podmiot zatrudniający obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z dokonywaniem wpłat do PPK, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości od 1000zł do 1 000 000zł. Takiej samej karze podlega podmiot zatrudniający w przypadku niezgłaszania wymaganych ustawą danych lub zgłaszania nieprawdziwych danych albo udzielania w sprawach PPK nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowy ich udzielenia.

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Przeanalizowanie zakresu obowiązków Obowiązki administracyjne względem uczestnika PPK Obowiązki informacyjne względem uczestnika PPK Obowiązki informacyjne, względem instytucji finansowej Dopełnienie obowiązków administracyjnych i informacyjnych

Krok: Obowiązki administracyjne względem uczestnika PPK

Do zadań podmiotu zatrudniającego w ramach obsługi PPK należy w szczególności przyjmowanie i weryfikowanie pod kątem formalnym oświadczeń uczestników PPK, w tym:

– oświadczenia o braku zgody na wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK,

– oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika umowach

o prowadzenie PPK,

– wniosków o przystąpienie do PPK osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia,

– powtarzalnych deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK,

– wniosków o ponowne dokonywanie wpłat do PPK po okresie rezygnacji z oszczędzania w PPK,

– deklaracji o zmianie wysokości lub rezygnacji z dokonywania przez uczestnika wpłaty dodatkowej do PPK (takie deklaracje mogą być składane bez ograniczeń w każdym czasie),

– deklaracji o dokonywaniu przez uczestnika wpłat do PPK w czasie przestoju ekonomicznego,

– deklaracji o finansowaniu przez uczestnika wpłaty dodatkowej.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest również do przyjmowania oświadczeń instytucji finansowej o otwarciu likwidacji funduszu, w którym gromadzone są środki PPK.

Do zadań podmiotu zatrudniającego w ramach obsługi PPK należy także:

– składanie za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej wniosków w imieniu i na rzecz uczestnika PPK o wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK w sytuacjach określonych w ustawie,

– czuwanie nad terminami wykonania poszczególnych obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający, w tym obowiązku ponownego dokonywania wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w programie – co cztery lata od dnia 1 kwietnia,

– zarządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej PPK, w tym umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK.

Uwaga!

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Krok: Obowiązki informacyjne względem uczestnika PPK

Do Obowiązków informacyjnych, względem uczestnika PPK zaliczamy:

– poinformowanie o obowiązku złożenia przez podmiot zatrudniający w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową – niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK,

– poinformowanie o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego, jak również osoby zatrudnionej, związanych z udziałem w PPK,

– poinformowanie o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK,

– poinformowanie o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK. Dotyczy to przypadku, gdy uczestnik ma ukończone 55 lat lecz nie więcej niż 70 lat,

– poinformowanie o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK po upływie okresu ważności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego.