Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający w związku z założeniem i prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zobowiązany jest zapewnić obsługę administracyjną programu, w szczególności prowadzić i zarządzać dokumentacją. W przypadku niedopełnienia przez podmiot zatrudniający obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z dokonywaniem wpłat do PPK, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości od 1000zł do 1 000 000zł. Takiej samej karze podlega podmiot zatrudniający w przypadku niezgłaszania wymaganych ustawą danych lub zgłaszania nieprawdziwych danych albo udzielania w sprawach PPK nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowy ich udzielenia.

Krok: Obowiązki administracyjne względem uczestnika PPK

Do zadań podmiotu zatrudniającego w ramach obsługi PPK należy w szczególności przyjmowanie i weryfikowanie pod kątem formalnym oświadczeń uczestników PPK, w tym:

– oświadczenia o braku zgody na wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK,

– oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika umowach

o prowadzenie PPK,

– wniosków o przystąpienie do PPK osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia,

– powtarzalnych deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK,

– wniosków o ponowne dokonywanie wpłat do PPK po okresie rezygnacji z oszczędzania w PPK,

– deklaracji o zmianie wysokości lub rezygnacji z dokonywania przez uczestnika wpłaty dodatkowej do PPK (takie deklaracje mogą być składane bez ograniczeń w każdym czasie),

– deklaracji o dokonywaniu przez uczestnika wpłat do PPK w czasie przestoju ekonomicznego,

– deklaracji o finansowaniu przez uczestnika wpłaty dodatkowej.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest również do przyjmowania oświadczeń instytucji finansowej o otwarciu likwidacji funduszu, w którym gromadzone są środki PPK.

Do zadań podmiotu zatrudniającego w ramach obsługi PPK należy także:

– składanie za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej wniosków w imieniu i na rzecz uczestnika PPK o wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK w sytuacjach określonych w ustawie,

– czuwanie nad terminami wykonania poszczególnych obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający, w tym obowiązku ponownego dokonywania wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w programie – co cztery lata od dnia 1 kwietnia,

– zarządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej PPK, w tym umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK.

Uwaga!

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Krok: Obowiązki informacyjne względem uczestnika PPK

Do Obowiązków informacyjnych, względem uczestnika PPK zaliczamy:

– poinformowanie o obowiązku złożenia przez podmiot zatrudniający w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową – niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK,

– poinformowanie o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego, jak również osoby zatrudnionej, związanych z udziałem w PPK,

– poinformowanie o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK,

– poinformowanie o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK. Dotyczy to przypadku, gdy uczestnik ma ukończone 55 lat lecz nie więcej niż 70 lat,

– poinformowanie o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK po upływie okresu ważności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego.

Krok: Obowiązki informacyjne, względem instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający winien również realizować obowiązki informacyjne względem wybranej instytucji finansowej, z którą zawarta została umowa o zarządzanie PPK. Jest on obowiązany informować:

– złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia temu podmiotowi przez uczestnika deklaracji rezygnacji;

– o ponownym dokonywaniu za daną osobę zatrudnioną wpłat do PPK w przypadku upływu okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK.