Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym - OpenLEX

Jabłoński Andrzej, Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje wiele rozwiązań o charakterze antykorupcyjnym. Celem tych przepisów jest zapewnienie transparentności działania samorządu terytorialnego i wykluczenie zjawiska korupcji z tej ważnej sfery życia publicznego. Do obowiązku pracownika samorządowego o charakterze antykorupcyjnym zaliczamy:

1) złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,

2) powstrzymanie się przez pracownika od wykonywania dodatkowych zajęć,

3) złożenie oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze,

4) złożenie oświadczenia o stanie majątkowym przez pozostałych pracowników.

Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym pracownik samorządowy pracownik samorządowy brak oświadczenia czy pracownik wykonał polecenie? otrzymanie polecenia złożenie oświadczenia kierownik jednostki kierownik jednostki czy oświadczenie budzi wątpliwości? zarchiwizowanie oświadczenia (!) złożenie  zawiadomienia lub  wniosku o wszczęci  kontroli skarbowej rozwiązanie stosunku pracy polecenie złożenia oświadczenia majątkowego otrzymanie oświadczenia analiza oświadczenia nie tak nie tak

Krok: polecenie złożenia oświadczenia majątkowego

Oświadczenia o stanie majątkowym składane są przez pracowników samorządowych na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Osobą taką jest kierownik urzędu (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) lub sekretarz. Ustawa nie określa jak często takie polecenie może zostać wydane oraz jakie okoliczności o tym decydują. Zbyt częste żądanie składania oświadczenia majątkowego, zwłaszcza niepoparte racjonalnymi względami, może zostać poczytane za przejaw nękania pracownika (S. Płażek, Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym - wybrane zagadnienia (w:) M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008, s. 192). Wydający polecenie określa termin, w jakim powinno ono zostać wykonane.

Krok: otrzymanie polecenia

Obowiązek określony w art. 32 ust. 1 u.p.s. ma szeroki zakres podmiotowy, gdyż obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz doradców i asystentów. Z obowiązku wyłączeni są natomiast pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi (A. Jabłoński, Stosunek pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2012, s. 101). Artykuł 32 ust. 1 u.p.s. nie będzie miał również zastosowania względem pracowników samorządowych zajmujących najwyższe stanowiska w jednostkach samorządowych (wójt w gminie, starosta w powiecie i marszałek w województwie, a także ich zastępcy, członek zarządu powiatu i województwa, sekretarz i skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego osobą prawną jednostki samorządu terytorialnego, osoba wydająca decyzję administracyjną w imieniu wójta, starosty i marszałka województwa), których obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym został uregulowany w przepisach ustaw ustrojowych (S. Płażek, Ocena..., s. 192).