Krywan Tomasz, Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. istnieje obowiązek dokonania zapłaty za nabyte towary lub usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik podatnik czy płatność wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, jest partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym? cała zapłata musi zostać dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy otrzymana faktura lub kwota zapłaty dotyczą wyłącznie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u.? część zapłaty musi zostać dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zapłata może być dokonana w dowolny sposób dokonana ma zostać zapłata za nabyte lub mające zostać nabyte towary lub usługi czy podatnik otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje zawierającą kwotę VAT całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi? czy otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u. albo nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u. dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi? czy kwota należności ogółem na fakturze przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej? czy płatność jest dokonywana w drodze potrącenia? nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: dokonana ma zostać zapłata za nabyte lub mające zostać nabyte towary lub usługi

Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., zostały dodane przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Do końca października 2019 r. korzystanie przez podatników z tego mechanizmu było zawsze dobrowolne. Zmieniło się to z dniem 1.11.2019 r., od kiedy to w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe. Jest tak, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków

Krok: czy podatnik otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje zawierającą kwotę VAT całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności może istnieć wyłącznie w przypadkach, gdy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest w ogóle możliwe. Z art. 108a ust. 1 u.p.t.u. wynika zaś, że zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonać mogą podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą VAT. Powoduje to, że wyłącznie podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą VAT, mogą być obowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadków dokonywania w całości lub części zapłaty (np. wpłaty zaliczki) przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Ponieważ dotyczący takich płatności art. 108a ust. 1c u.p.t.u. przewiduje odpowiednie stosowanie m.in. art. 108a ust. 1a u.p.t.u., konieczne może być dokonywanie takich płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Należy przy tym dodać, że podatnikami VAT są wszystkie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (zob. art. 15 ust. 1 u.p.t.u.), a więc nie tylko podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, ale również podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni oraz podatnicy niezarejestrowani. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obciążać zatem może wszystkich tych podatników.