Kłagisz Rafał, Obowiązek sporządzenia dokumentacji w PIT

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 grudnia 2014 r.
Autorzy:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji w PIT

Obowiązek sporządzenia dokumentacji w PIT

Obowiązek sporządzenia dokumentacji w PIT

Procedura ma na celu wskazanie postępowania przy ustalaniu obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji w PIT podatnik podatnik sporządzenie dokumentacji brak obowiązku sporządzenia dokumentacji relacje gospodarcze z podmiotami powiązanymi ustalenie powiązań kapitałowych ustalenie powiązań związanych z zarządzaniem lub kontrolą zidentyfikowanie transakcji czy przekroczono próg wartość transakcji? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: relacje gospodarcze z podmiotami powiązanymi

Podmiotami, do których mają zastosowanie reguły dotyczące ustalania cen transferowych, są podatnicy podatku dochodowego, jak również - w przypadku podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Polski - posiadający zakład przedsiębiorstwa zagranicznego. Zasady dotyczące cen transferowych stosuje się również w odniesieniu do dochodu przypisanego temu zakładowi. Drugą stroną transakcji może być powiązany podmiot krajowy lub zagraniczny albo podmiot mający siedzibę w na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Krok: ustalenie powiązań kapitałowych

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Powiązania te występują zarówno w sytuacji, gdy podatnik posiada udział kapitałowy w innym podmiocie, jak i w sytuacji odwrotnej, kiedy inny podmiot posiada udział kapitałowy w przedsiębiorstwie podatnika, a także w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna lub prawna posiada udział w kapitale podatnika oraz podmiotu, z którym dokonuje transakcji.