Krywan Tomasz, Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy dany podmiot ma obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych podmioty podmioty czy podmiot jest podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną dokonującym transakcji, a rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy lub obrotowy przekracza 500.000 zł? podmiot ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych czy podmiot jest podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną dokonującym transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a wartość tej transakcji za rok podatkowy lub rok obrotowy przekracza 100.000 zł? podmiot nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot obowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych czy podmiot powiązany dokonuje transakcji kontrolowanych? czy podmiot dokonuje wyłącznie transakcji wyłączonych z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych? czy są to transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, których wartość przekracza określone przepisami progi dokumentacyjne? tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot obowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

W określonych przepisami przypadkach istnieje obowiązek sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy. Obowiązek ten ciążyć może na trzech kategoriach podmiotów.

Krok: czy podmiot powiązany dokonuje transakcji kontrolowanych?

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych ciążyć może przede wszystkim na podmiotach powiązanych, dokonujących określonych przepisami transakcji kontrolowanych (zob. art. 11k ust. 1 i 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23w ust. 1 i 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Odnośnie do pojęcia podmiotów powiązanych (zob. procedura Podmiot powiązany – pojęcie).

Przez transakcję kontrolowaną rozumie się identyfikowane, na podstawie rzeczywistych zachowań stron, działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań (zob. art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.).