Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych

Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych

Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych

Procedura pozwala ustalić czy promotor ma obowiązek przekazywać informacje o schematach podatkowych.

Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych promotor promotor promotor ma obowiązek przekazać informację o  schemacie podatkowym czy schemat podatkowy dotyczy opodatkowania CIT w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek? promotor nie ma obowiązku przekazania informacji o  schemacie podatkowym promotor udostępnia schemat podatkowy czy schemat podatkowy jest schematem podatkowym transgranicznym? czy schemat podatkowy dotyczy korzystającego, dla którego jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego? czy schemat podatkowy dotyczy korzystającego, który jest stroną umowy o współdziałanie, dla którego w ramach audytu wstępnego Szef KAS potwierdził wykonywanie obowiązków, o których mowa w przepisach o informacjach o schematach podatkowych? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: promotor udostępnia schemat podatkowy

Z początkiem 2019 r. przepisami art. 86a–86o ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – dalej o.p., został wprowadzony, m.in., obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (odnośnie do pojęcia schematów podatkowych – zob. procedura Schemat podatkowy – pojęcie).

Obowiązek ten obciąża przede wszystkim promotorów (odnośnie do pojęcia promotora – zob. procedura Promotor – pojęcie). Nie zawsze jednak promotorzy udostępniający schematy podatkowe mają obowiązek przekazywać informacje o tych schematach.

Krok: czy schemat podatkowy jest schematem podatkowym transgranicznym?

Z punktu widzenia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych inaczej traktowane są schematy podatkowe transgraniczne, inaczej zaś pozostałe schematy podatkowe. Informacje o schematach podatkowych transgranicznych promotorzy obowiązani są przekazywać zawsze. Schematem transgranicznym jest uzgodnienie (tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego – zob. art. 86a § 1 pkt 16 o.p.), które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a–h o.p.,

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą (zob. art. 86a § 1 pkt 12 o.p.).

Jak z kolei stanowi art. 86a § 3 o.p., kryterium transgraniczne uważa się za spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa trzeciego oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tego samego państwa;

2) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium więcej niż jednego państwa;

3) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium danego państwa za pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie stanowi część albo całość działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu;

4) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego państwa nie mając miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz nie posiadając zagranicznego zakładu na terytorium tego państwa;

5) uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa w dziale III ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2021 r. poz. 626 ze zm.), lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.)

– z wyjątkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.