Krywan Tomasz, Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych

Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych

Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy dany podmiot ma obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych.

Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych podmioty podmioty podmiot jest obowiązany do przekazania informacji o cenach transferowych podmiot nie jest obowiązany do przekazania informacji o cenach transferowych istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot ma obowiązek przekazać informację o cenach transferowych czy podmiot jest obowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z dokonywaniem transakcji kontrolowanych? czy podmiot dokonuje transakcji kontrolowanych wyłączonych spod obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej ze względu na ich dokonywanie pomiędzy podmiotami, które nie korzystają z określonych przepisami zwolnień od podatku dochodowego oraz nie poniosły straty podatkowej? czy podmiot jest obowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami z terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową? tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot ma obowiązek przekazać informację o cenach transferowych

Przepisy art. 11t ust. 1 i 3 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23zf ust. 1 i 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., określają obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych. Obowiązek ten obciąża trzy kategorie podmiotów.

Krok: czy podmiot jest obowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z dokonywaniem transakcji kontrolowanych?

Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych obciąża przede wszystkim podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z dokonywaniem transakcji kontrolowanych (zob. art. 11t ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 23zf ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).