Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:

1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; w takim przypadku zamawiający może wskazać w SWZ procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy;

2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy zamawiający zamawiający brak dowodów rozliczenia podwykonawców w ramach zaliczki decyzja o odmowie zapłaty pełnej wysokości wynagrodzenia albo zaliczki zamawiający chce dokonać wypłaty kolejnej części wynagrodzenia lub transzy zaliczki ustalenie czy zachodzą przesłanki zapłaty wynagrodzenia lub udzielenia zaliczki decyzja o braku zapłaty wynagrodzenia lub udzielenia zaliczki która sytuacja zaistniała? brak dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom nie zachodzą zachodzą

Krok: zamawiający chce dokonać wypłaty kolejnej części wynagrodzenia lub transzy zaliczki

Zamawiający w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy przed dokonaniem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, a także w przypadku udzielania kolejnych zaliczek powinien sprawdzić, czy wykonawca wraz z fakturą przedstawił dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dotyczy to wykonawców zgłoszonych zamawiającemu zgodnie z art. 464 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Krok: ustalenie czy zachodzą przesłanki zapłaty wynagrodzenia lub udzielenia zaliczki

Zamawiający może dokonać zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, a także w przypadku udzielania kolejnych zaliczek wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca wraz z fakturą przedstawił dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.