Krywan Tomasz, Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatników ułatwiających sprzedaż

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatników ułatwiających sprzedaż

Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatników ułatwiających sprzedaż

Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatników ułatwiających sprzedaż

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik uławiający sprzedaż obowiązany jest prowadzić szczególnego rodzaju ewidencję.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatników ułatwiających sprzedaż podatnik podatnik czy podatnik jest z tego tytułu podatnikiem? podatnik ma obowiązek prowadzić szczególnego rodzaju ewidencję podatnik nie ma obowiązku prowadzenia szczególnego rodzaju ewidencji podatnik ułatwia dokonanie sprzedaży czy podatnik ułatwia dokonanie na terytorium UE sprzedaży na odległość towarów importowanych? czy podatnik ułatwia dokonanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość? czy podatnik ułatwia dokonanie ostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem? czy podatnik ułatwia świadczenie usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik ułatwia dokonanie sprzedaży

Podatnicy ułatwiający sprzedaż poprzez użycie interfejsu elektronicznego mogą być obowiązani do prowadzenia szczególnego rodzaju ewidencji – zob. art. 109b ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Przy czym – jak stanowi art. 109b ust. 2 u.p.t.u. – przez ułatwianie rozumie się korzystanie z interfejsu elektronicznego w rozumieniu art. 54b rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77, poz. 1 ze zm.) – dalej r.w.r.

Z pierwszego ustępu tego artykułu wynika, że termin »ułatwia« oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą lub usługodawcą, który oferuje towary lub usługi na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów lub świadczeniem usług poprzez ten interfejs elektroniczny. Jednakże podatnik nie ułatwia dostawy towarów lub świadczenia usług, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) podatnik nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywane są dostawa towarów lub świadczenie usług;

b) podatnik nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy lub usługodawcy w związku z dokonywaną płatnością;

c) podatnik nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów lub w świadczeniu usług.

Jednocześnie z art. 54b ust. 2 r.w.r. wynika, że ułatwianie dostaw towarów lub świadczenia usług nie obejmuje przypadków, w których podatnik wykonuje tylko jedną z następujących czynności:

a) przetwarzanie płatności związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług;

b) oferowanie lub reklamowanie towarów lub usług;

c) przekierowywanie lub przenoszenie nabywców lub usługobiorców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary lub usługi są oferowane, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów lub świadczeniu tych usług.

Krok: czy podatnik ułatwia dokonanie na terytorium UE sprzedaży na odległość towarów importowanych?

Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 u.p.t.u., mieć mogą cztery grupy podatników. Pierwszą z tych grup stanowią podatnicy ułatwiający dokonywanie na terytorium Unii Europejskiej sprzedaż na odległość towarów importowanych.