Krywan Tomasz, Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
Autorzy:

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Procedura pozwala ustalić, czy dla danego pojazdu konieczne jest prowadzenie na potrzeby VAT ewidencji przebiegu pojazdu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu podatnik podatnik czy podatnik dokonuje pełnych odliczeń od wydatków związanych z pojazdem? (!) brak obowiązku  prowadzenia  ewidencji przebiegu  pojazdu obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu czy przepisy wykonawcze wyłączają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? (!) czy odprzedaż,  sprzedaż lub oddanie  w odpłatne używanie  pojazdów samochodowych  stanowi przedmiot  działalności podatnika? podatnik chce ustalić, czy dla posiadanego pojazdu musi prowadzić na potrzeby VAT ewidencję przebiegu pojazdu czy pojazd jest pojazdem samochodowym w rozumieniu VAT? czy pojazd jest autobusem? czy pojazd jest pojazdem samochodowym uprawniającym do pełnych odliczeń ze względu na cechy konstrukcyjne? (!) czy pojazd jest pojazdem  samochodowym przeznaczonym  wyłącznie do odsprzedaży,  sprzedaży (w przypadku, gdy  został wytworzony przez  podatnika) lub oddania  w odpłatne używanie na podstawie  umowy najmu, dzierżawy, leasingu  lub innej umowy o podobnym  charakterze? nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik chce ustalić, czy dla posiadanego pojazdu musi prowadzić na potrzeby VAT ewidencję przebiegu pojazdu

W przypadku większości pojazdów samochodowych (w szczególności w przypadku samochodów osobowych) uznanie ich za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (zob. art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Ewidencja taka musi być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (zob. art. 86a ust. 6 u.p.t.u.).

Krok: czy pojazd jest pojazdem samochodowym w rozumieniu VAT?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy pojazdów niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu VAT.

Odnośnie tego jakie pojazdy są pojazdami samochodowymi w rozumieniu VAT - zob. procedura Pojazdy samochodowe w rozumieniu VAT.