Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r. - OpenLEX

Krywan Tomasz, Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r.

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r.

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r.

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r.

Procedura pozwala ustalić, kiedy - w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. - powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r. podatnik podatnik obowiązek podatkowy powstał częściowo z chwilą otrzymania części zapłaty, częściowo z chwilą upływu terminu płatności obowiązek podatkowy powstał z chwilą otrzymania zapłaty obowiązek podatkowy powstał z chwilą upływu terminu płatności sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesja praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw czy przed upływem terminu płatności otrzymana została część lub całość zapłaty? czy przed upływem terminu płatności otrzymana została całość zapłaty? nie tak tak nie

Krok: sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesja praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 28l pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., powstaje w sposób szczególny określony przepisami art. 19 ust. 13 pkt 9 u.p.t.u. oraz art. 19 ust. 15 u.p.t.u. Przepisy te wyłączają powstawanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu wymienionych usług na zasadach ogólnych.

Do usług, o których mowa w art. 28l pkt 1 u.p.t.u., należą usługi:

1) sprzedaży praw;

2) udzielenia licencji lub sublicencji;

3) przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych lub handlowych;

4) oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo innych pokrewnych praw.

Krok: czy przed upływem terminu płatności otrzymana została część lub całość zapłaty?

Otrzymanie części lub całości zapłaty z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 28l pkt 1 u.p.t.u., może spowodować powstanie obowiązku podatkowego tylko do momentu upływu terminu płatności. W zakresie, w jakim zapłata nie zostaje otrzymana przed dniem upływu terminu płatności, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia wymienionych usług o podobnym charakterze powstaje w dniu upływu tego terminu.

W art. 19 ust. 13 pkt 9 u.p.t.u. mowa jest o terminie płatności określonym w umowie lub na fakturze. Może się zdarzyć, że termin płatności określony w fakturze jest inny niż określony w umowie. Uważam, że w przypadkach takich pierwszeństwo ma termin płatności określony umową. Jeśli bowiem strony umownie określiły termin płatności, jedna ze stron w drodze wystawienia faktury nie może jednostronnie zmieniać tego terminu płatności. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w kolejności słów użytych przez ustawodawcę - wymienia on zawsze umowę przed fakturą. A zatem termin płatności określony na fakturze ma decydujące znacznie wówczas, gdy zawarta umowa przewiduje, iż termin płatności będzie określany fakturą albo gdy nie zawiera żadnych postanowień w tej kwestii.