Krywan Tomasz, Obowiązek podatkowy w PCC

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Obowiązek podatkowy w PCC

Obowiązek podatkowy w PCC

Obowiązek podatkowy w PCC

Procedura pozwala ustalić, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy w PCC podatnik podatnik obowiązek podatkowy nie powstaje powtórnie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej obowiązek podatkowy powstaje powtórnie z  chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej czy podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania? obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału obowiązek podatkowy powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych została dokonana czynność podlegająca opodatkowaniu PCC czy czynnością jest umową pożyczki, która przewiduje, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy? czy czynnością jest podwyższenie kapitału spółki mającej osobowość prawną? czy czynnością jest ustanowienie hipoteki? czy czynnością jest orzeczenie sądowe lub ugoda, która wywołuje takie same skutki jak czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lub 2 u.p.c.c.? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: została dokonana czynność podlegająca opodatkowaniu PCC

Skutki czynności cywilnoprawnych w podatku od czynności cywilnoprawnych powstają w dacie powstania obowiązku podatkowego. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w tym podatku określają przepisy art. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c.

Krok: czy czynnością jest umową pożyczki, która przewiduje, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy?

Co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.). Od zasady tej istnieją jednak 4 wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy umów pożyczek, które przewidują, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1a u.p.c.c.).