Krywan Tomasz, Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła”

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła”

Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła”

Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła”

Procedura pozwala ustalić, czy dany podmiot jest obowiązany jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek „u źródła”) od przychodu wymienionego w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.

Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła” podmiot dokonujący wypłaty należności podmiot dokonujący wypłaty należności czy należność jest przekazywana pośrednikowi? podmiot dokonujący wypłaty należności jest obowiązany pobrać podatek „u źródła” czy ma zastosowanie przepis nakazujący pobór podatku u źródła ze względu na przekroczenie w roku podatkowym limitu wypłat? (!) czy podatnik  przedstawił  certyfikat  rezydencji? (!) czy umowa o unikaniu  podwójnego opodatkowania  zawarta z państwem  siedziby podatnika  wyłącza obowiązek  pobrania podatku „u  źródła”? podmiot dokonujący wypłaty należności nie ma obowiązku pobrania podatku „u źródła” czy z państwem, w którym siedzibę posiada podatnik, zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania? czy uzyskany przychód jest przychodem z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (!) czy uzyskany  przychód jest  przychodem z tytułu  tzw. świadczeń  niematerialnych? czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych? czy uzyskany przychód jest przychodem uzyskanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej? czy ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p.? (!) podatnik podatku  dochodowego od osób  prawnych uzyskał  przychód czy podmiot dokonujący wypłaty należności to osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna? czy przychód został uzyskany na terytorium Polski? czy podatnik uzyskujący przychód ma na terytorium Polski siedzibę lub zarząd? czy przychód został uzyskany z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera? czy uzyskany przychód jest przychodem z odsetek lub tzw. należności licencyjnych? nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: (!) podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskał przychód

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu. W przypadku osiągających przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych o tym, czy należy pobrać taki podatek decydują przepisy ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Uwaga! Ryzyko: Płatnicy, co do zasady, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony (zob. art. 30 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).

Krok: czy podmiot dokonujący wypłaty należności to osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna?

Obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, od przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., ciążyć może wyłącznie na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych będących przedsiębiorcami (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.). Na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami obowiązek taki w żadnych okolicznościach nie ciąży.