Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – do 30 września 2020 r. - OpenLEX

Krywan Tomasz, Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – do 30 września 2020 r.

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r. do: 30 września 2020 r.
Autorzy:

Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – do 30 września 2020 r.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – do 30 września 2020 r.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – do 30 września 2020 r.

Procedura wskazuje, czy i od kiedy w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2020 r. podatnicy VAT byli zobowiązani do comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie JPK.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – do 30 września 2020 r. podatnik podatnik podatnik ma obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie JPK od 1 lipca 2016 r. podatnik nie ma obowiązku comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie JPK czy podatnik prowadzi ewidencję VAT przy użyciu programu komputerowego? podatnik ma obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie JPK od 1 stycznia 2018 r. czy podatnik prowadzi pełną ewidencję VAT? podmiot jest podatnikiem VAT czy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach mikroprzedsiębiorcy? czy podatnik jest małym przedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach małego przedsiębiorcy? podatnik ma obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT w formacie JPK od 1 stycznia 2017 r. czy podatnik jest średnim przedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach średniego przedsiębiorcy? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podmiot jest podatnikiem VAT

Z dniem 1 lipca 2016 r. zostały dodane przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednym z tych przepisów jest art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) - dalej o.p., nakładający obowiązek comiesięcznego przekazywania (początkowo ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, od 1 marca 2017 r. - Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) danych wynikających z ewidencji VAT w formacie JPK.

Obowiązku tego nie należy mylić z obowiązkiem przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych. Więcej na temat tego obowiązku - zob. procedura Jednolity Plik Kontrolny.

Krok: czy podatnik prowadzi pełną ewidencję VAT?

Obowiązek comiesięcznego przekazywania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego danych wynikających z ewidencji VAT obciążać może wyłącznie podatników prowadzących ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., a więc tzw. pełną ewidencję VAT. Na pozostałych podatnikach (w tym na podatnikach prowadzących ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1 u.p.t.u.), obowiązek ten nie ciąży.