Krywan Tomasz, Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę podatnik podatnik czy prawnie skuteczna korekta deklaracji została złożona w terminie 30.06.2016 r.? ma zastosowanie obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej czy korekta została złożona w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji? ma zastosowanie obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej obniżona stawka odsetek za zwłokę nie ma zastosowania obliczana jest wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej czy złożona została prawnie skuteczna korekta deklaracji? czy zaległość podatkowa została zapłacona w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty? czy ma zastosowanie jeden z przypadków wyłączających stosowanie obniżonych odsetek za zwłokę? czy zaległość powstała przed 1.01.2016 r.? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: obliczana jest wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej

Od zaległości podatkowych są naliczane odsetki za zwłokę (zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm. - dalej o.p.). Stawka odsetek za zwłokę równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (zob. art. 56 § 1 o.p.). Stawka ta jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia (zob. art. 56d o.p.).

Istnieje jednak możliwość obniżenia stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% lub - w przypadku zaległości podatkowych powstałych do końca 2015 r. - 75% standardowej stawki odsetek za zwłokę

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się, jeżeli łącznie spełnione są warunki wynikające z przepisów art. 56a o.p.

Krok: czy złożona została prawnie skuteczna korekta deklaracji?

Pierwszym warunkiem naliczenia obniżonych odsetek jest skuteczne skorygowanie deklaracji. Warunek ten może być spełniony tylko w przypadkach, gdy złożona została deklaracja podatkowa, która może zostać skorygowana. A zatem w razie niezłożenia deklaracji podatkowej nie istnieje możliwość skorzystania z obniżonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.