Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej.

Krok: obliczana jest wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej

Od zaległości podatkowych są naliczane odsetki za zwłokę (zob. art. 53 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. - dalej o.p.). Stawka odsetek za zwłokę równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (zob. art. 56 § 1 o.p.). Obecnie stawka odsetek za zwłokę wynosi 8% w stosunku rocznym (zob. pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z 4.01.2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, M.P. z 2016 r. poz. 20).

Istnieje jednak możliwość obniżenia stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% lub - w przypadku zaległości podatkowych powstałych do końca 2015 r. - 75% standardowej stawki odsetek za zwłokę (obecnie jest - odpowiednio - 4% i 6% w stosunku rocznym - zob. pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z 4.01.2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, M.P. z 2016 r. poz. 20). Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się, jeżeli łącznie spełnione są warunki wynikające z przepisów art. 56a o.p.

Krok: czy złożona została prawnie skuteczna korekta deklaracji?

Pierwszym warunkiem naliczenia obniżonych odsetek jest skuteczne skorygowanie deklaracji. Warunek ten może być spełniony tylko w przypadkach, gdy złożona została deklaracja podatkowa, która może zostać skorygowana. A zatem w razie niezłożenia deklaracji podatkowej nie istnieje możliwość skorzystania z obniżonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.