Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku wcześniejszej zapłaty z rachunku VAT

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku wcześniejszej zapłaty z rachunku VAT

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku wcześniejszej zapłaty z rachunku VAT Procedura wskazuje, jak obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego poprzez wcześniejszą jego zapłatę z rachunku VAT.

Krok: w polu P_51 części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT podatnik wykazuje kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego

Od 1.07.2018 r. banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe prowadzą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rachunki VAT. Jedną z zachęt do korzystana z tych rachunków jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu VAT poprzez jej zapłatę z rachunku VAT. Możliwość tę przewiduje art. 108d ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy podatnik zapłaci z rachunku VAT całą obniżoną kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego z rachunku VAT?

Omawiana preferencja ma zastosowanie jedynie, jeżeli cała obniżona kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego zostanie uregulowana z rachunku VAT. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.05.2018 r., 0114-KDIP1-1.4012.104.2018.2.KBR, „w art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej wskazano, że podatnik może obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wyliczoną według wzoru określonego w tym przepisie, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. Powyższa regulacja wyklucza zatem możliwość skorzystania z prawa do obniżenia kwoty zobowiązania w sytuacji, gdy Podatnik nie dysponuje na rachunku VAT środkami wystarczającymi dla pokrycia zobowiązania w całości. Nie jest bowiem możliwe pokrycie zobowiązania w części z rachunku VAT oraz w części z innego rachunku należącego do Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do obniżenia kwoty zobowiązania, o którym mowa w art. 108d ust. 1 u.p.t.u.”. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że w celu skorzystania z omawianej preferencji „podatnik jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług przed obowiązującym terminem w pełnej wysokości z rachunku VAT (w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej)”.