Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Obliczenie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z przepisem art. 189g § 1 k.p.a. administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 5 lat od naruszenia prawa lub od wystąpienia skutków naruszenia prawa. Instytucja przedawnienia karalności sprowadza się do uchylenia karalności z upływem określonego czasu, co oznacza, że po upływie określonego terminu kara pieniężna nie może zostać nałożona (zob. P. Wojciechowski, Przedawnienie karalności i wykonalności administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Iuridica”, 2016, nr 61, s. 364). Na bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej ma wpływ ogłoszenie upadłości strony, wniesienie środków prawnych do sądu administracyjnego lub sądu powszechnego, wniesienie do sądu powszechnego żądania ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, prowadzenie postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Krok: naruszenie prawa lub wystąpienie skutku naruszenia prawa

Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się od chwili naruszenia prawa, w następstwie którego kara ma być nałożona, albo od wystąpienia skutków naruszenia prawa.

Krok: czy nastąpiło ogłoszenie upadłości strony?

Ogłoszenie upadłości strony odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Ogłoszenie upadłości strony ma wpływ na bieg terminu przedawnienia, powodując jego przerwanie, jeżeli rozpoczął swój bieg, albo poprzez uniemożliwienie rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia.

Krok: czy przepisy odrębne przewidują termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej?

Jeżeli przepisy odrębne w danej sprawie określają termin, po upływie którego nie można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara pieniężna, to przepisu art. 189g § 1 k.p.a. nie stosuje się.

Krok: zastosowanie przepisów odrębnych

Organ administracji publicznej stosuje przepisy odrębne w zakresie terminu przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej.

Krok: czy termin przedawnienia rozpoczął bieg przed ogłoszeniem upadłości strony?

Ogłoszenie upadłości strony powoduje rozpoczęcie albo rozpoczęcie na nowo biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. O rodzaju skutków tego zdarzenia decyduje ustalenie, czy termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczął bieg przed ogłoszeniem upadłości strony.

Krok: zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Zawieszeniu ulega termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, który rozpoczął swój bieg przed wystąpieniem zdarzeń określonych w art. 189h § 4 k.p.a.

Krok: upływ terminu przedawnienia

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, co do zasady, wynosi 5 lat. Jako termin wyrażony w latach kończy się z upływem dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było, w dniu poprzedzającym ten dzień. Przepisy odrębne mogą przewidywać inny termin przedawnienia.

Krok: rozpoczęcie na nowo biegu terminu przedawnienia

Jeżeli przed ogłoszeniem upadłości strony bieg terminu przedawnienia rozpoczął swój bieg, to zostaje on przerwany i biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Krok: bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się

Zdarzenia określone w art. 189h § 4 k.p.a. powodują, że bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej się nie rozpoczyna.

Krok: rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia

Jeżeli ogłoszenie upadłości strony nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, to termin ten biegnie od dnia następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Krok: kara administracyjna nie może zostać nałożona

Po upływie terminu przedawnienia administracyjna kara pieniężna nie może być nałożona.

Krok: czy nastąpiło zdarzenie wpływające na bieg terminu przedawnienia?

Na zawieszenie lub nierozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej mogą mieć wpływ wniesione przez stronę środki prawne lub czynności postępowania zabezpieczającego w ramach postępowania administracyjnego w administracji.

Krok: uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego

W dniu następującym po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego przeprowadzonego względem strony bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się lub biegnie na nowo.

Krok: możliwe zdarzenia

W przepisie art. 189h § 4 k.p.a. określono zdarzenia, których wystąpienie wpływa na bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Krok: wniesienie środka zaskarżenia do sądu administracyjnego lub do sądu powszechnego albo wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie kary pieniężnej

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wniesienia środka zaskarżenia odpowiednio do sądu administracyjnego albo sądu powszechnego, albo wniesienia skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej.

Krok: wniesienie żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Krok: doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość zarządzenia zabezpieczenia.

Krok: czy termin przedawnienia rozpoczął bieg?

W zależności od ustalenia, czy termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczął bieg przed zdarzeniem określonym w art. 189h § 4 k.p.a., ulega on zawieszeniu lub nie rozpoczyna się.

Krok: rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, który nie rozpoczął biegu, w wyniku zdarzeń określonych w art. 189h § 5 k.p.a. rozpoczyna swój bieg.

Krok: uprawomocnienie się orzeczenia sądu administracyjnego, albo sądu powszechnego właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej nałożenia kary, albo orzeczenia Sądu Najwyższego względem skargi kasacyjnej

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego albo sądu powszechnego właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, albo odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, oddalenia skargi kasacyjnej, albo uchylenia przez Sąd Najwyższy zaskarżonego wyroku i orzeczenia co do istoty.

Krok: uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się orzeczenia lub ogłoszenia prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Krok: zakończenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Krok: zdarzenie wpływające na bieg terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się albo biegnie dalej po wystąpieniu zdarzenia określonego w art. 189h § 5 k.p.a.

Krok: czy termin przedawnienia uległ zawieszeniu?

Ustalenie, czy termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej podlegał zawieszeniu lub nie rozpoczął biegu, decyduje o dalszym biegu terminu lub rozpoczęciu jego biegu.

Krok: dalszy bieg terminu przedawnienia

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, który uległ zawieszeniu, w wyniku zdarzeń określonych w art. 189h § 5 k.p.a. biegnie dalej.