Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej - OpenLEX

Kędziora Robert, Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Obliczenie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z przepisem art. 189g § 1 k.p.a. administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 5 lat od naruszenia prawa lub od wystąpienia skutków naruszenia prawa. Instytucja przedawnienia karalności sprowadza się do uchylenia karalności z upływem określonego czasu, co oznacza, że po upływie określonego terminu kara pieniężna nie może zostać nałożona (zob. P. Wojciechowski, Przedawnienie karalności i wykonalności administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Iuridica”, 2016, nr 61, s. 364). Na bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej ma wpływ ogłoszenie upadłości strony, wniesienie środków prawnych do sądu administracyjnego lub sądu powszechnego, wniesienie do sądu powszechnego żądania ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, prowadzenie postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej organ organ uprawomocnienie się orzeczenia sądu administracyjnego, albo sądu powszechnego właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej nałożenia kary, albo orzeczenia Sądu Najwyższego względem skargi kasacyjnej czy nastąpiło zdarzenie wpływające na bieg terminu przedawnienia? kara administracyjna nie może zostać nałożona zastosowanie przepisów odrębnych dalszy bieg terminu przedawnienia czy przepisy odrębne przewidują termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej? czy termin przedawnienia uległ zawieszeniu? rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia zdarzenie wpływające na bieg terminu przedawnienia zakończenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa czy nastąpiło ogłoszenie upadłości strony? bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rozpoczęcie na nowo biegu terminu przedawnienia czy termin przedawnienia rozpoczął bieg? naruszenie prawa lub wystąpienie skutku naruszenia prawa upływ terminu przedawnienia doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawieszenie biegu terminu przedawnienia wniesienie żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa czy termin przedawnienia rozpoczął bieg przed ogłoszeniem upadłości strony? wniesienie środka zaskarżenia do sądu administracyjnego lub do sądu powszechnego albo wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie kary pieniężnej możliwe zdarzenia uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: naruszenie prawa lub wystąpienie skutku naruszenia prawa

Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się od chwili naruszenia prawa, w następstwie którego kara ma być nałożona, albo od wystąpienia skutków naruszenia prawa.

Krok: czy nastąpiło ogłoszenie upadłości strony?

Ogłoszenie upadłości strony odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Ogłoszenie upadłości strony ma wpływ na bieg terminu przedawnienia, powodując jego przerwanie, jeżeli rozpoczął swój bieg, albo poprzez uniemożliwienie rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia.