Skibińska Małgorzata, Obliczanie terminów w zakresie uprawnień rodzicielskich

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 23 maja 2016 r. do: 25 kwietnia 2023 r.
Autorzy:

Obliczanie terminów w zakresie uprawnień rodzicielskich

Obliczanie terminów w zakresie uprawnień rodzicielskich

Obliczanie terminów w zakresie uprawnień rodzicielskich

Obliczanie terminów w prawie pracy stanowi duże wyzwanie dla pracowników działów kadrowych, gdyż w przepisach kodeksu pracy brak jest jasnych i precyzyjnych zasad, jakimi należy się kierować przy obliczaniu terminów pracowniczych. W niektórych przepisach prawa pracy mamy wprawdzie wskazane, jakie zasady należy stosować przy obliczaniu terminów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, ale w innych brak jest zupełnie jakiegokolwiek odniesienia co do sposobu jego obliczania. W konsekwencji powoduje to, że w niektórych sytuacjach pracodawcy są zmuszeni sięgać do przepisów kodeksu cywilnego. A to też nie jest jednoznacznie uregulowane tym bardziej, że orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, iż w niektórych sytuacjach wręcz zabronione jest stosowanie reguł cywilnych do obliczania terminów w prawie pracy np. przy nabyciu uprawnień pracowniczych.

Niniejsza procedura porządkuje, jak należy prawidłowo obliczać terminy w prawie pracy w kontekście składania wniosków o urlop macierzyński (oraz rezygnacji z tego urlopu), urlop rodzicielski (oraz rezygnacji), urlop ojcowski, urlop wychowawczy (oraz rezygnacji) i w których przypadkach należy stosować przepisy kodeksu pracy, a w których należy stosować przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejsza procedura pomaga w obliczaniu okresu urlopu macierzyńskiego, terminu rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, składaniu wniosku o urlop rodzicielski (oraz rezygnacji z tego urlopu), składaniu wniosku o urlop ojcowski, składaniu wniosku o urlop wychowawczy (oraz rezygnacji z tego urlopu).

Obliczanie terminów w zakresie uprawnień rodzicielskich pracodawca pracodawca urlop ojcowski urlop rodzicielski liczenie terminów według k.p. urlop macierzyński inne uprawnienia rodzicielskie urlop wychowawczy terminy w zakresie uprawnień rodzicielskich czy zawsze stosujemy przepisy k.c.? liczenie terminów według k.c. urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części art. 180 k.p. art. 180 k.p. art. 182(1a) k.p. art. 186 k.p. art. 179(1) § 1 k.p. art. 179(1) § 4 k.p. art. 182(3) k.p.

Krok: terminy w zakresie uprawnień rodzicielskich

Przepisy kodeksu pracy nie określają dokładnego sposobu obliczania terminów niezbędnych m.in. do nabycia uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

Prawidłowe obliczanie terminów jest niezwykle istotne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Mianowicie pracodawca ponosi ryzyko ewentualnych roszczeń pracowników w przypadku błędnego obliczenia terminów, np. błędne obliczenie długości urlopu macierzyńskiego czy też rodzicielskiego, jak również urlopu ojcowskiego, może skutkować koniecznością korekt listy płac, a co z tym związane obciążeń wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Krok: czy zawsze stosujemy przepisy k.c.?

Odesłanie w art. 300 k.p. do kodeksu cywilnego nie oznacza, że w każdym przypadku do obliczania terminów możemy stosować przepisy kodeksu cywilnego.

Kiedy stosujemy przepisy kodeksu cywilnego? Co do zasady przepisów kodeksu cywilnego nie stosujemy do obliczania terminów w prawie pracy, choć przepisy te mogą być w pewnych sytuacjach pomocne.