Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2014 r.
Autorzy:

Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia

Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia

Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia

Obliczanie terminów w prawie pracy jest dużym wyzwaniem dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy pracownicze w każdej firmie. Z jednej strony w przepisach prawa pracy brak jest wytycznych, jak dokonywać obliczeń, często próbujemy sięgać do zasad wskazanych w przepisach k.c., a z drugiej strony ugruntowane orzecznictwo SN wskazuje, iż zabronione jest obliczanie terminów w prawie pracy z zastosowaniem reguł cywilnych. Tak więc wydaje się, iż powinny być stosowane zasady potoczne, jednak nie do końca, gdyż w określonych sytuacjach musimy sięgnąć do przepisów k.c.

Błędne obliczenie okresu wypowiedzenia pracownika powoduje, iż pracodawca ponosi ryzyko sporu sądowego z pracownikiem oraz naraża się na kontrolę ze strony PIP. W konsekwencji pracodawca może zostać zobowiązany do wypłaty pracownikowi odszkodowania za błędne obliczenie okresu wypowiedzenia (niezależnie od badania podstaw prawdziwości wypowiedzenia umowy o pracę), które może wynosić nawet do 3 miesięcznych wynagrodzeń pracownika. Niezależnie od tego inspektor PIP może nałożyć na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30.000 zł.

Obliczanie terminów do okresu wypowiedzenia pracodawca pracodawca okres wypowiedzenia w dniach przygotowanie wypowiedzenia czy okres wypowiedzenia w miesiącach, tygodniach czy też dniach okres wypowiedzenia w miesiącach wręczenie wypowiedzenia pracownikowi okres wypowiedzenia w tygodniach

Krok: przygotowanie wypowiedzenia

Obliczając okres wypowiedzenia powinniśmy stosować metodę potoczną, tj. staż pracy obliczany w miesiącach i latach upływa nie w dniu odpowiadającym liczbie lub nazwie dnia początkowego (tak jak przewidują przepisy k.c.), ale w przeddzień tego dnia.

Należy dodać, iż k.p. nie określa dokładnego sposobu obliczania stażu pracy dla potrzeb uprawnień pracowniczych.

Jedynie art. 300 k.p. stanowi, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy k.c., jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Sposoby obliczania terminów w k.c. regulują art. 110–116 k.c.

W zakresie ustalania prawa do uprawnień pracowniczych w orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, że sposób liczenia terminów określonych w kodeksie cywilnym nie stosuje się do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (zob. postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2009 r., II PK 223/09).

Krok: czy okres wypowiedzenia w miesiącach, tygodniach czy też dniach

Okres wypowiedzenia to czas, z upływem którego ustaje stosunek pracy. Rozpoczyna się on wraz ze złożeniem przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia woli (wypowiedzenia) zmierzającego do zakończenia łączącego je stosunku.

Długość okresu wypowiedzenia, co do zasady, zależy przede wszystkim od rodzaju umowy będącej podstawą stosunku pracy oraz okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (staż zakładowy).