Skibińska Małgorzata, Obliczanie składki zdrowotnej w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autor:

Obliczanie składki zdrowotnej w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Obliczanie składki zdrowotnej w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Obliczanie składki zdrowotnej w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku osób rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od dwóch czynników, tj.: przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Składka zdrowotna może być płatna na dwa sposoby: liczona na bieżąco i zależna od wielkości faktycznie uzyskanych przychodów w danym roku składkowym, albo opłacana w sposób uproszczony.

Obliczanie składki zdrowotnej w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych Przedsiębiorca Przedsiębiorca Składka zdrowotna - możliwość skorzystania z uproszczenia Roczne rozliczenie składki zdrowotnej Zasada wyliczenia składki zdrowotnej uproszczonej Składka zdrowotna - brak możliwości skorzystania z uproszczenia Termin przekazywania deklaracji ZUS DRA Ustalenie czy przedsiębiorca rozlicza podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wyliczenie składki zdrowotnej w przypadku podatku od przychodów ewidencjonowanych Wartość przeciętnego wynagrodzenia Wysokość składki zdrowotnej Czy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. uproszczonej składki zdrowotnej? tak nie

Krok: Wyliczenie składki zdrowotnej w przypadku podatku od przychodów ewidencjonowanych

Od 2022 r. wyliczenie składki zdrowotnej u osób rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależnione od osiągniętego przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. We wskazanej ustawie jako przychód uznaje się otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Sama zaś składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest wyliczana na podstawie trzech stawek:

– 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 zł;

– 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł;

– 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 zł.

Do ustalenia, w której stawce znajduje się przedsiębiorca, przyjmuje się przychody pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Ważne!

Nie pomniejsza się przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne o zapłacone składki zdrowotne.

Krok: Wartość przeciętnego wynagrodzenia

Ostateczna wartość składki zdrowotnej dla osób rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21.01.2022 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.