Skibińska Małgorzata, Obliczanie okresu zatrudnienia pracownika - rozpoczęcie pracy w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 23 listopada 2014 r.
Autorzy:

Obliczanie okresu zatrudnienia pracownika - rozpoczęcie pracy w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca

Obliczanie okresu zatrudnienia pracownika - rozpoczęcie pracy w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca

Obliczanie okresu zatrudnienia pracownika - rozpoczęcie pracy w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca

Dla ustalania uprawnień pracowniczych istotny jest okres zatrudnienia pracownika. Przy ustalaniu okresów zatrudnienia należy zwrócić szczególną uwagę na datę zatrudnienia i datę rozpoczęcia pracy oraz czy te zdarzenia nastąpiły w pierwszym dniu roboczym miesiąca, czy w kolejnym dniu roboczym danego miesiąca.

Liczenie terminów w prawie pracy jest niezwykle istotne dla ustalenia uprawnień pracowniczych. Jednakże brak jasno zdefiniowanych zasad obliczania terminów w k.p. powoduje, iż pracodawcy napotykają szereg wątpliwości. Dodatkowo wątpliwości pogłębia fakt, iż w niektórych przypadkach zabronione jest stosowanie przepisów k.c. do obliczania terminów wyznaczających uprawnienia pracownicze, a w innych szczególnych przypadkach, pomimo tego musimy sięgnąć do uregulowań cywilnych.

Tak więc z liczeniem terminów mamy do czynienia również w sytuacji obliczania okresu zatrudnienia pracownika (m.in. w przypadku, gdy pracownik podejmuje pracę w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca). W tej sytuacji błędne dokonanie obliczeń naraża pracodawcę na ryzyko sporu sądowego, gdyż pracownik może otrzymać błędną informację o wymiarze urlopu wypoczynkowego. W konsekwencji może zostać pozbawiony uprawnienia do urlopu wypoczynkowego lub urlop wypoczynkowy może zostać udzielony pracownikowi z opóźnieniem. Pracodawca wówczas ponosi odpowiedzialność za naruszenie uprawnień pracowniczych, za co PIP może nałożyć na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30.000 zł.

Pracownik może wnieść również pozew przeciwko pracodawcy do sądu pracy z żądaniem przyznania określonych uprawnień.

Obliczanie okresu zatrudnienia pracownika - rozpoczęcie pracy w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca pracodawca pracodawca czy pierwszy dzień zatrudnienia jest pierwszym dniem roboczym miesiąca? dzień zatrudnienia nie jest pierwszym dniem miesiąca ale jest pierwszym roboczym dniem miesiąca dzień zatrudnienia nie jest pierwszym dniem miesiąca i nie jest pierwszym roboczym miesiąca zatrudnienie pracownika czy pracownik podejmuje zatrudnienie w pierwszym dniu miesiąca? pracownik podejmuje zatrudnienie w pierwszym dniu miesiąca podpisanie umowy o pracę pracownik podejmuje zatrudnienie w kolejnym dniu miesiąca tak nie tak nie

Krok: zatrudnienie pracownika

Obliczając okres zatrudnienia pracownika służby kadrowe powinny stosować metodę potoczną, zgodnie z którą staż pracy obliczany w miesiącach i latach upływa nie w dniu odpowiadającym liczbie lub nazwie dnia początkowego (tak jak przewidują przepisy kodeksu cywilnego), ale w przeddzień tego dnia.

Należy pamiętać, iż w prawie pracy ustanowione są odrębne od cywilnych reguły liczenia terminów (okresów).

Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowisku Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. stwierdził, że zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych są zawarte w postanowieniach prawa pracy (choć nie wprost) i odbiegają od reguł prawa cywilnego.

Krok: czy pracownik podejmuje zatrudnienie w pierwszym dniu miesiąca?

Pracodawca, a konkretnie pracownicy działu kadr w pierwszej kolejności powinni ustalić, czy pracownik podejmuje zatrudnienie w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca, czy też kolejnym dniu roboczym danego miesiąca, gdyż wpływa na sposób dokonywanych rozliczeń.