Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego

Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego

Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego

Procedura ma na celu przedstawienie schematu działania organu w przypadku wniosku strony o wznowienie postępowania z uwagi na fakt, iż wyszły na jaw nowe fakty lub dowody.

Krok: postanowienie o wznowieniu postępowania

Wydane przez organ postanowienie jest podstawą do przeprowadzenia postępowania merytorycznego co do wskazania przez stronę przesłanki wznowienia postępowania oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (art. 243 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm. - dalej o.p.). W związku z tym w toku prowadzonego postępowania organ podatkowy koncentruje się na kilku zagadnieniach.

Krok: analiza

Dla uznania, że analizowana przesłanka została spełniona muszą łącznie zostać spełnione cztery wyartykułowane w przepisie warunki:

1) ujawnią się w sprawie okoliczności faktyczne lub dowody;

2) okoliczności te lub dowody będą miały charakter nowych w stosunku do przeprowadzonego dotąd postępowania wyjaśniającego;

3) powyższe okoliczności lub dowody muszą być istotne dla sprawy, czyli takie, które mogą mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie, więc wywołują konieczność uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w całości lub w części (zob. wyrok NSA z dnia 1 października 2003 r., III SA 2923/01, Biuletyn Skarbowy 2004, nr 3, s. 22);

4) choć ujawniły się teraz, istniały w momencie podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie.

W zakresie tej przesłanki wznowienia postępowania mamy do czynienia z bardzo bogatym orzecznictwem, w oparciu o które możemy spróbować sformułować pewne generalia, które powinny rozwiać wątpliwości, jakie niekiedy powstają na tle analizowanej podstawy wznowienia postępowania.