Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn

Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn

Procedura pozwala ustalić, czy w danym przypadku notariusz jest płatnikiem podatku od spadku i darowizn.

Krok: ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

W czterech określonych przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 z późn. zm.) - dalej u.p.s.d., przypadkach notariusze są płatnikami podatku od spadków i darowizn. W przypadkach takich osoby fizyczne będące podatnikami tego podatku nie składają zeznań SD-3 (zob. art. 17a ust. 2 u.p.s.d.).

Krok: czy czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego?

Notariusze mogą być płatnikami podatku od spadków i darowizn jedynie z tytułu czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Krok: czy czynnością jest darowizna?

Najczęściej notariusze są płatnikami podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonywanych w formie aktu notarialnego darowizn. Wynika to z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.

Krok: czy czynnością jest umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie?

Notariusze są również płatnikami podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonywanych w formie aktu notarialnego umów nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugód w tym przedmiocie. Stanowi tak art. 18 ust. 1 pkt 2 u.p.s.d.

Krok: czy czynnością jest umowa nieodpłatnego ustanowienia służebności?

Notariusze są także płatnikami podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonywanych w formie aktu notarialnego umów nieodpłatnego ustanowienia służebności. Stanowi tak art. 18 ust. 1 pkt 3 u.p.s.d.

Krok: czy czynnością jest umowa nieodpłatnego ustanowienia użytkowania?

Notariusze są również w formie aktu notarialnego umów nieodpłatnego ustanowienia użytkowania. Stanowi tak art. 18 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d.

Krok: notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn

Notariusze jako płatnicy są obowiązani:

1) prowadzić rejestr podatku;

2) pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego za wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania tych świadczeń - zob. art. 18 ust. 3 w zw. z art. 12 u.p.s.d.);

3) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje swoje zadania, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;

4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, dla których są płatnikami.

Zasady obowiązujące przy pobieraniu przez notariuszy-płatników podatku od spadków i darowizn określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 2004).

Krok: notariusz nie jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn

Jeżeli notariusz nie jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn, na będących podatnikami tego podatku osobach fizycznych ciąży, co do zasady, obowiązek złożenia zeznania SD-3.

WZÓR – ZEZNANIE SD-3