Wiktorowska Ewa, Nieujawnienie informacji dotyczących zamówień z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Nieujawnienie informacji dotyczących zamówień z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej

Nieujawnienie informacji dotyczących zamówień z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej

Nieujawnienie informacji dotyczących zamówień z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej

Tajemnica przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 p.z.p. stanowi wyjątek od jednej z naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych - tj. zasady jawności postępowania. Zgodnie z brzmieniem wprowadzonej regulacji, zamawiający będzie posiadał uprawienie do nieujawniania danych osobowych wykonawcy oraz wysokości jego wynagrodzenia przy kumulatywnym spełnieniu przesłanek określonych w tym przepisie.

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła zmiany odnośnie przedmiotowego zakresu zamówień, których może dotyczyć wyłączenie jawności odnośnie danych osobowych lub wysokości wynagrodzenia wykonawcy, rozszerzając ten zakres o działalność archiwalną związaną z gromadzeniem materiałów archiwalnych.

Krok: zamawiający udziela zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej

Co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Celem zasady jawności jest zapewnienie wszystkim uczestnikom postępowania oraz innym zainteresowanym możliwości zapoznania się z informacjami i dokumentacją tego postępowania. Nowelizacja z kwietnia 2014 r. wprowadziła wyjątek od powyżej opisanej reguły. Aby z niego skorzystać, trzeba zbadać, czy zachodzi określony w ustawie - Prawo zamówień publicznych przypadek.

Nieujawnienie informacji dotyczących zamówień z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej zamawiający zamawiający nieujawnienie informacji ujawnienie informacji zamawiający udziela zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej badanie istnienia przesłanek odstąpienia od zasady jawności czy istnieje potrzeba ochrony prywatności lub interesu publicznego? czy zamówienie dotyczy dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej lub archiwalnej? czy zamówienie służy wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe do bieżącej obsługi? czy wykonawca przed podpisaniem umowy zastrzegł, że dane nie mogą zostać udostępnione? tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: badanie istnienia przesłanek odstąpienia od zasady jawności

Zgodnie z brzmieniem nowowprowadzonego przepisu, tj. art. 8 ust. 4 p.z.p., jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:

1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b p.z.p.,

2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a p.z.p.

Artykuł 67 ust. 1 pkt 1 lit. b p.z.p. stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli jest to związane z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Z kolei pkt 1a ww. przepisu stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie to jest udzielane w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.