Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Nieodpłatne przekazanie między jednostkami - opodatkowanie CIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Nieodpłatne przekazanie między jednostkami - opodatkowanie CIT

Nieodpłatne przekazanie między jednostkami - opodatkowanie CIT

Nieodpłatne przekazanie między jednostkami - opodatkowanie CIT

Procedura przedstawia konsekwencje podatkowe nieodpłatnego przekazania między jednostkami.

podatnik podatnik częściowo odpłatne przekazanie częściowo odpłatne przekazanie świadczenia częściowo odpłatne przekazanie rzeczy lub prawa nieodpłatne przekazanie świadczenia nieodpłatne przekazanie rzeczy lub prawa występuje ekwiwalent nie występuje ekwiwalent określenie wartości przekazania nieodpłatnie przekazanie ustalenie wyniku podatkowego nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) przekazanie koszty uzyskania przychodu nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) przekazanie będące przychodem nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) przekazanie niebędące przychodem pomioty powiązane ekwiwalentność świadczenia rzeczy lub prawa świadczenie nieodpłatnie częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa świadczenie będące przychodem niebędące przychodem podmioty powiązane ustalenie ekwiwalentności ustalenie ekwiwalentności występuje ekwiwalent nie występuje ekwiwalent

Krok: nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) przekazanie

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia nie jest zdefiniowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Jednak zdefiniowało je w praktyce liczne orzecznictwo. W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 5 maja 2008 r., I SA/Gl 201/08, stwierdzono: „Pojęcie »nieodpłatne świadczenie« na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenie gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy” (P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2012).

Krok: nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) przekazanie będące przychodem

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) przekazanie jest przychodem podatkowym dla podatnika podatku od osób prawnych. Możemy mieć do czynienia z otrzymaniem rzeczy lub praw oraz innych nieodpłatnych świadczeń. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z przeniesieniem praw do rzeczy lub praw majątkowych (np. darowizna maszyny). W drugim natomiast - z otrzymaniem usługi bądź prawa korzystania z rzeczy (prawa majątkowego). Warunkiem otrzymania przez podatnika nieodpłatnego świadczenia jest istnienie woli po stronie wierzyciela przekazania świadczenia. Musi zatem istnieć przekazanie czegoś, wykonanie czegoś - i to w sposób nieodpłatny - na rzecz drugiego podmiotu. „Przekazanie” nie jest tożsame z pojęciem postawienia do dyspozycji (A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2012).