Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie możliwych narzędzi podatkowych mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać podatnicy, a w szczególności przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik trwające czynności sprawdzające otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania podatkowego trwające postępowania otrzymanie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej trwające kontrole rozłożenie na raty zaległości podatkowych obsługa podatników on-line inne narzędzia realizacja toczących się procedur podatkowych zagrożenie stabilności finansowej podatnika potencjalne narzędzia podatkowe planowanej tarczy antykryzysowej zapoznanie się z treścią specustawy ogólne narzędzia podatkowe przeciwdziałające sytuacji kryzysowej umorzenie zaległości podatkowych odroczenie terminu zaległości podatkowych

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

W wyniku zaistniałej pandemii koronawirusa (COVID-19) podatnicy, w szczególności przedsiębiorcy, doświadczają bardzo negatywnych skutków zaistniałej sytuacji absencji części pracowników, spadku obrotów, utraty źródeł zarobkowania, opóźnień lub przerw w dostawach towarów, braku możliwości świadczenia usług ze względu na konieczność izolacji całego społeczeństwa, a tym samym pracowników i współpracowników. Część z przedsiębiorców może przejść w tryb pracy zdalnej, część jednak nie jest w stanie i musi czasowo zamknąć lub mocno ograniczyć swoją działalność. W skrócie – tracą nie tylko przychody, lecz przede wszystkim płynność finansową, która jest kluczowa dla utrzymania gospodarki (jej krwiobiegiem jest bowiem przepływ pieniędzy). Tym samym przedsiębiorcy potrzebują skorzystać z już istniejących rozwiązań prawa podatkowego oraz liczą na szybkie wprowadzenie pakietu rozwiązań tarczy antykryzysowej zaprezentowanej przez rząd w dniu 19.03.2020 r.

Krok: zapoznanie się z treścią specustawy

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – dalej u.k., przewiduje

1) możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej (art. 3),

2) dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w ZUS rodzica dziecka, któremu zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę (art. 4),

3) szczególne zasady kontroli bezpieczeństwa personelu medycznego na lotnisku (art. 5),

4) wyłączenie Prawa zamówień publicznych do zakupów niezbędnych przeciwdziałaniu COVID-19 (art. 6),

5) wykaz podmiotów leczniczych udzielających, nakładanie na nie obowiązków oraz finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 7, 9 i art. 10),

6) uprawnienie do określenia cen maksymalnych leków i śr. spożywczych wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 8),

7) możliwość wydawania poleceń przez wojewodę organom administracji rządowej i samorządowej (oraz ich jednostkom i spółkom) a także osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom (art. 11),

8) wyłączenie stosowania Prawa budowlanego do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 12),

9) możliwość uzyskania zwrotu wpłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (art. 13),

10) wyłączenie odpowiedzialności zarządzających lotniskami i dworcami kolejowymi oraz przewoźników za szkodę wyrządzoną uzasadnionymi działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałanie COVID-19 (art. 14),

11) umożliwienie farmaceutom wystawiania recept w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 (art. 15),

a także zmiany przepisów, m.in. ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.