Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie możliwych narzędzi podatkowych mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać podatnicy, a w szczególności przedsiębiorcy.

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

W wyniku zaistniałej pandemii koronawirusa (COVID-19) podatnicy, w szczególności przedsiębiorcy, doświadczają bardzo negatywnych skutków zaistniałej sytuacji absencji części pracowników, spadku obrotów, utraty źródeł zarobkowania, opóźnień lub przerw w dostawach towarów, braku możliwości świadczenia usług ze względu na konieczność izolacji całego społeczeństwa, a tym samym pracowników i współpracowników. Część z przedsiębiorców może przejść w tryb pracy zdalnej, część jednak nie jest w stanie i musi czasowo zamknąć lub mocno ograniczyć swoją działalność. W skrócie – tracą nie tylko przychody, lecz przede wszystkim płynność finansową, która jest kluczowa dla utrzymania gospodarki (jej krwiobiegiem jest bowiem przepływ pieniędzy). Tym samym przedsiębiorcy potrzebują skorzystać z już istniejących rozwiązań prawa podatkowego oraz liczą na szybkie wprowadzenie pakietu rozwiązań tarczy antykryzysowej zaprezentowanej przez rząd w dniu 19.03.2020 r.

Krok: zapoznanie się z treścią specustawy (elementy niepodatkowe)

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – dalej u.k., wprowadza m.in.:

1) możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej (art. 3);

2) dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w ZUS/KRUS rodzica dziecka, któremu zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę (art. 44a);

3) możliwość wydawania poleceń przez wojewodę, ministra zdrowia lub premiera osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom w drodze decyzji administracyjnej (art. 11);

4) wyłączenie stosowania prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 12), a także obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności (art. 12b);

5) zawieszenie wykonywania badań okresowych pracowników (art. 12a);

6) dopuszczenie szkoleń BHP drogą elektroniczną z wyjątkami oraz przedłużenie terminów ich wykonania (art. 12e),

7) rozszerzenie definicji spraw pilnych, którymi ma zająć się inny sąd ze względu na skutki pandemii, o rozpoznanie wniosków restrukturyzacyjnych przedsiębiorców (art. 14a),

8) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 15a-15b);

7) zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy (art. 15f);

8) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g);

9) przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności (art. 15h);

10) przedłużenie terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste (art. 15j);

11) wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zarządzania prawami autorskimi i opłat abonamentowych od przedsiębiorców (art. 15l);

12) możliwość renegocjacji zleceń publicznych, jeżeli pandemia ma wpływ na ich realizację (art. 15r);

13) możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w przedsiębiorstwach związanych z infrastrukturą krytyczną oraz na stacjach paliw (art. 15x);

14) obniżenie czynszu najmu powierzchni w dużych obiektach handlowych w przypadku ograniczenia lub zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach (art. 15ze);

15) możliwość wprowadzania systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (art. 15zf);

16) zmiany w zakresie przyznawania dotacji (art. 15zi-15zk);

17) przyznanie świadczenia postojowego prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą i na umowach cywilnoprawnych (art. 15zq-15zza);

18) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców przy spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb);

19) dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzc);

20) udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd);

21) przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę oraz pobytu i pracy cudzoziemca (art. 15zzqart. 15z1–15z4);

22) wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego; wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary (art. 15zzr);

22a) przerwanie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19 (art. 15zzra);

23) wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, z wieloma wyłączeniami (art. 15zzs);

24) wstrzymanie eksmisji z lokali mieszkalnych (art. 15zzt);

25) poręczenia i gwarancje udzielane przez BGK spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców (art. 15zzzd);

26) udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami (art. 15zzzg);

27) wydłużenie terminów na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 31i) oraz czasowej rejestracji pojazdów (art. 85 noweli u.k. z 16 kwietnia 2020 r.);

28) przerwanie biegu terminów na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 31j);

29) przedłużenie umowy najmu lokalu na dotychczasowych warunkach (art. 31s) oraz czasowy zakaz wypowiedzenia najemcy lokalu mieszkalnego umowy najmu lub wysokości czynszu i przedłużenie terminu wypowiedzenia (art. 31t31u);

30) zwolnienie z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, płatników mających zgłoszonych nie więcej niż 9 ubezpieczonych, od 10 do 49 ubezpieczonych oraz duchownych (art. 31zo31zp) oraz rolników (art. 31zz);

31) obowiązki dot. składania i rozliczania deklaracji i imiennych raportów miesięcznych do ZUS (art. 31zq-31zw),

a także zmiany przepisów wielu ustaw.

Krok: ogólne narzędzia podatkowe przeciwdziałające sytuacji kryzysowej

Organy podatkowe mogą udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, m.in. w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

W ramach narzędzi podstawową funkcję pełnią serwisy informacyjne, dzięki którym podatnicy szybko mogą ustalić jakie narzędzie wsparcia w trudnej sytuacji mają.

Krok: umorzenie zaległości podatkowych

Umorzenie zaległości podatkowej i/lub odsetek za zwłokę to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika. Decyzja organu podatkowego jest uznaniowa. Rząd deklaruje, że organy będą priorytetowo zajmować się takimi wnioskami – należy jednak wskazać, że umorzenie jest najrzadziej stosowane i tylko w wyjątkowych sytuacjach. Należy spodziewać się, że wnioskodawca będzie musiał wykazać rzeczywisty i nieodwracalny brak możliwości zapłaty zobowiązań. Do tej pory wnioski takie były ekstremalnie rzadko akceptowane.

Więcej aktualnych informacji pod adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek

Powyższego zagadnienia dotyczy procedura Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Krok: odroczenie terminu zaległości podatkowych

Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas. Decyzja organu podatkowego jest uznaniowa. Rząd deklaruje, że organy będą priorytetowo zajmować się takimi wnioskami.

Realizacja takiego wniosku jest bardzo realna biorąc pod uwagę sytuację natychmiastowej utraty przychodów i płatności przez wielu przedsiębiorców. Wydaje się też oczywistym, że tylko częściowa utrata płynności finansowej pozwala uznać, że płatności podatków muszą poczekać gdy np. wypłaty wynagrodzeń mają priorytet. Biorąc pod uwagę cel rządu ograniczenia zapaści gospodarczej, wnioski o udzielenie tej ulgi powinny mieć priorytet w realizacji działań osłonowych realizowanych przez administracje podatkową i charakteryzować się najmniejszymi formalnościami.

Więcej aktualnych informacji pod adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek

Powyższego zagadnienia dotyczy procedura Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Krok: rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga polegająca na podziale kwoty podatku lub innych zobowiązań podatkowych na mniejsze płatności i ustalenia dla nich nowych terminów płatności. Decyzja organu podatkowego jest uznaniowa. Rząd deklaruje, że organy będą priorytetowo zajmować się takimi wnioskami.

Realizacja takiego wniosku jest bardzo realna biorąc pod uwagę sytuację częściowej utraty przychodów i płatności przez wielu przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę cel rządu ograniczenia zapaści gospodarczej, wnioski o udzielenie tej ulgi powinny mieć priorytet w realizacji działań osłonowych realizowanych przez administracje podatkową i charakteryzować się najmniejszymi formalnościami.

Więcej aktualnych informacji pod adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_291-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych

Powyższego zagadnienia dotyczy procedura Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Krok: obsługa podatników on-line

Zgodnie z komunikatem MF urzędy skarbowe od 16 do 27.03.2020 r. nie obsługują masowo podatników w swoich siedzibach – podatnicy są proszeni o załatwianie swoich spraw on-line, m.in.:

– e-PIT – składanie zeznań podatkowych za 2019 r. (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/),

– e-Deklaracje - deklaracje na drukach interaktywnych (https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-zlozyc-e-deklaracje/),

– infolinie wojewódzkie – inforamcja dostępna na stronach Izb Administracji Skarbowej (https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt-z-urzedami-skarbowymi-informacja-dla-podatnikow),

– portal podatkowy – konkretne rodzaje spraw, które można załatwić on-line (https://www.podatki.gov.pl/),

– portal rządowy (https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc).

Powyższego zagadnienia dotyczy następująca procedura Elektroniczna administracja podatkowa.

Krok: inne narzędzia

Podatnicy mogą korzystać z usług profesjonalnych pełnomocników (np. doradców podatkowych), analizować swoją indywidualną sytuację pod kątem ryzyk naruszenia prawa podatkowego. Najprawdopodobniej nowelizacje ustaw podatkowych lub wprowadzenie szczególnych przepisów wynikających z zaprezentowanej 19.03.2020 r. tarczy antykryzysowej pozwolą na większą elastyczność działań podatników aby zminimalizować szkody i uzgodnić kwestie rozliczeń podatkowych z administracją.

Krok: realizacja toczących się procedur podatkowych

W czasie ograniczonego ruchu i nakazu unikania spotkań prowadzenie normalnej działalności jest mocno utrudnione lub niemożliwe. W takiej sytuacji problematyczne staje się obsługiwanie trwających procedur zarówno przez podatników jak i ich pełnomocników czy księgowość. Podpowiadamy jak sobie z tym poradzić w czasie ograniczeń wynikających z zapobieganiem pandemii koronawirusa COVID-19.

W utrudnionych warunkach działania podatników (brak możliwości przemieszczania się, gromadzenia, spotkań, ograniczeń w dostępie do organów) zaleca się kontakty on-line, telefoniczne z organami podatkowymi celem uelastycznienia prowadzonych czynności, a w szczególności wydłużenia terminów na realizację wezwań skierowanych do podatników.

Warto skonsultować się ze specjalistą (np. doradcą podatkowym), celem ustalenia co można w danym konkretnym przypadku zrobić, aby przeciwdziałać potencjalnemu naruszeniu przepisów w sytuacji ograniczeń wynikających z przeciwdziałania pandemii.

Krok: trwające czynności sprawdzające

Jest to najmniej uciążliwa i najbardziej powszechna forma weryfikacji prowadzona przez organy podatkowe. W celu uzgodnienia opóźnień w przekazywaniu dokumentów i informacji wystarczy kontakt telefoniczny. Dobre jest udostępnić organowi kontakt mailowy (poza oficjalnymi kanałami komunikacji elektrycznej jak ePUAP czy portal podatkowy).

Powyższego zagadnienia dotyczy następująca procedura Czynności sprawdzające.

Krok: trwające kontrole

Trwająca kontrola, która polega na ustaleniu stanu faktycznego badanej sprawy, oznacza najczęściej zaangażowanie osobowe po stronie podatnika (jego samego, pracowników lub profesjonalnej obsługi księgowej/podatkowej), co w dobie działań antykryzysowych (nakazu pracy zdalnej, absencji pracowników, zamkniętych biur i firm) może być bardzo utrudnione a czasami niewykonalne. Podatnik powinien skontaktować się z kontrolującymi, żeby uzgodnić dogodny harmonogram czasowy lub odroczyć w czasie prowadzone czynności.

Nowelizacją u.k. dokonaną ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zawieszono od 1.04.2020 r. bieg terminów procesowych w trwających kontrolach podatkowych, a dla czynności nowych termin nie biegnie. Niemniej jednak, czynności procesowe mogą być dalej wykonywane i są ważne.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wyrażenie zgody na przeniesienie czynności kontrolnych do siedziby organu, jeśli ma to usprawnić prowadzenie kontroli. Taka zgoda może być oczywiście czasowa. Może być jednak trudna do przeprowadzenia technicznie (ktoś musi zawieść dokumenty do urzędu, urzędnik musi pokwitować odbiór itp.).

Przepisy wskazują na terminy wykonywania kontroli oraz niektórych czynności procesowych, jak np. zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności.

Należy zastanowić się nad ograniczeniem lub wstrzymaniem się zprzeprowadzania oględzin – może to bowiem narażać zarówno pracowników organów jak i podatników i inne osoby przebywające w danym miejscu na ryzyko zarażenia się wirusem.

Powyższego zagadnienia dotyczą następujące procedury:

Kontrola podatkowa,

Reprezentacja podczas czynności kontrolnych,

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej,

Kompetencje organu kontrolnego,

Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorców.

Krok: otrzymanie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozpoczynająca się kontrola, która polega na ustaleniu stanu faktycznego badanej sprawy, oznacza najczęściej zaangażowanie osobowe po stronie podatnika (jego samego, pracowników lub profesjonalnej obsługi księgowej/podatkowej), co w dobie działań antykryzysowych (nakazu pracy zdalnej, absencji pracowników, zamkniętych biur i firm) może być bardzo utrudnione a czasami niewykonalne.

Nowelizacją u.k. dokonaną ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zawieszono od 1.04.2020 r. bieg terminów procesowych w trwających kontrolach podatkowych, a dla czynności nowych termin nie biegnie. Niemniej jednak, czynności procesowe mogą być dalej wykonywane i są ważne.

Zatem to od podatnika będzie zależało czy będzie chciał podjąć czynności kontrolne, czy nie. W trakcie zawieszenia terminów procesowych nie biegnie bowiem termin na wszczęcie kontroli po przesłaniu zawiadomienia.

Podatnik może skontaktować się z kontrolującymi, żeby uzgodnić dogodny harmonogram czasowy lub odroczyć w czasie prowadzone czynności.

Może się zdarzyć, że kontrolujący nie będą mogli się skontaktować z podatnikiem (zamknięta firma, brak osób w biurze, brak ustanowionych wcześniej pełnomocników ogólnych) – dla podatnika niczym to nie skutkuje, a kontrolujący muszą zawiesić działania kontrolne do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności.

Powyższego zagadnienia dotyczą następujące procedury:

Kontrola podatkowa,

Kontrola podatkowa – wszczęcie kontroli,

Krok: trwające postępowania

Postępowanie podatkowe jest najbardziej sformalizowaną procedurą, która jednak dzieje się w organie podatkowym. Organ może wykonywać czynności procesowe (przesłuchania, dowody z dokumentów), najczęściej jednak opiera się o korespondencję z podatnikiem.

Nowelizacją u.k. dokonaną ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zawieszono od 1.04.2020 r. bieg terminów procesowych w trwających kontrolach podatkowych, a dla czynności nowych termin nie biegnie. Niemniej jednak, czynności procesowe mogą być dalej wykonywane i są ważne.

Zatem to od podatnika będzie zależało czy będzie chciał podjąć czynności procesowe, czy nie.

Ze względu na ograniczenia osobowe można ustalić z prowadzącymi postępowanie dogodny harmonogram czasowy lub przedłużyć terminy na udzielenie odpowiedzi.

Jeśli przed 1.04.2020 r. organ wyznaczył termin, np. 7 dni na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału (co następuję tuż przed wydaniem decyzji) lub którym wysłano decyzje podatkowe – podatnik ma teraz dużo więcej czasu aby się tym zająć. Brak odbioru z poczty (lub z portalu podatkowe/ePUAP) nie zmienia terminu na wniesienie odwołania (14 dni) ani samo nie może być wydłużone (14 dni na odbiór korespondencji), jednakże terminy te zaczną znowu biec po ich odwieszeniu.

Powyższego zagadnienia dotyczą następujące procedury:

Termin trwania postępowania podatkowego,

Przedłużenie terminu trwania postępowania podatkowego,

Doręczenia w postępowaniu podatkowym,

Doręczenie faktyczne i zastępcze dla formy tradycyjnej.

Krok: otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania podatkowego

Ze względu na nowelizację dokonaną ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania po 31.03.2020 r. nie wywołuje skutku w postaci wszczęcia postępowania, a otrzymane wcześniej to postępowanie zawiesza.

Powyższego zagadnienia dotyczą następujące procedury:

Wszczęcie postępowania z urzędu,

Termin trwania postępowania podatkowego,

Przedłużenie terminu trwania postępowania podatkowego,

Doręczenia w postępowaniu podatkowym,

Doręczenie faktyczne i zastępcze dla formy tradycyjnej.

Krok: narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej

W dniu 31.03.2020 r. Sejm uchwalił tarczę antykryzysową mającą zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19, która obejmuje wiele zagadnień prawa podatkowego.

Krok: przedłużony termin CIT-8

Przed uchwaleniem nowelizacji specustawy, w dniu 27.03.2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542).

Powyższego zagadnienia dotyczy procedura Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r.

Krok: uprawnienie gmin/miast do ulg w podatku od nieruchomości.

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja Specustawy) wprowadza:

1) opcje dla gmin na wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości (decyzje musi podjąć konkretna gmina),

2) możliwość przedłużenia przez wójtów terminów płatności rat w podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

Krok: zawieszenie opłaty prolongacyjnej

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) zawiesza pobór opłaty prolongacyjnej (odsetek za zwłokę) w przypadku złożenia wniosków o ulgi podatkowe (odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty czy umorzenia zaległości) lub o ulgi w ZUS.

Zob. procedura Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa.

Krok: przedłużenie termin sporządzania i zatwierdzania SF

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja apecustawy) wprowadza uprawnienie dla MF do określenia innych terminów na wypełnianie obowiązków ewidencyjnych oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji na gruncie ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, a także do wskazania terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Na tej podstawie MF wydał w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570).

W wyniku przedłużenia powyższych terminów tam, gdzie istnieje konieczność wykorzystania danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019, do czasu ich udostępnienia uwzględnia się dane z ostatniego dostępnego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego danego podmiotu, a w razie gdy podmiot nie był w okresie wcześniejszym zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, inne dostępne dane sprawozdawcze za 2019 rok.

Powyższego zagadnienia dotyczy procedura Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa.

Krok: spóźniony PIT bez kary

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mającą zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) wprowadza, że złożenie zeznania podatkowego i wpłacenia PIT po terminie nie później niż do 31.05.2020 r. nie będzie penalizowane, gdyż będzie traktowane na równi ze złożeniem czynnego żalu (zawiadomienia o przyczynach naruszenia obowiązków podatkowych) i nie będą wszczynane postępowania karne skarbowe.

Krok: wstrzymanie egzekucji

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) przewiduje uprawnienie dla Rady Ministrów do wstrzymywania egzekucji administracyjnej m.in. zobowiązań podatkowych.

Krok: wydłużony termin do zawiadomienia o wpłacie na niezgłoszony rachunek bankowy

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) wydłuża termin do złożenia zawiadomienia o zapłacie na kontro niewymienione na tzw. białej liście podatników VAT celem uniknięcia odpowiedzialności solidarnej w VAT i braku zaliczenia do KUP wydatków do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Krok: zawieszenie terminów procesowych spraw podatkowych

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) zawiesza bieg terminów procesowych dot. postępowań/kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych, egzekucyjnych, administracyjnych, w sprawach gier hazardowych, karnych (skarbowych), sądowych (sądowo-administracyjnych) i innych.

Krok: wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowych

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) wydłuża termin wydania interpretacji przepisów podatkowych o 3 miesiące.

MF rozporządzeniem może przedłużyć termin o kolejne 3 miesiące.

Krok: wydłużenie terminu dla egzaminu na doradcę podatkowego

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) wydłuża termin na zdanie egzaminu na doradcę podatkowego.

Krok: zawieszenie terminów dot. schematów podatkowych

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) zawiesza bieg terminów dla schematów podatkowych w okresie od 31.03.2020 r. do30.06.2020 r.

Krok: zmiana terminu dla dokumentacji TP

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) przedłuża do 30.09.2020 r. termin na złożenie:

1) oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz stosowaniu cen rynkowych w transakcjach kontrolowanych,

2) informacji o cenach transferowych

oraz do 31.12.2020 r. termin na do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych

– dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w trakcie 2019 r.

Krok: rezygnacja z nadzoru nad wyrobami akcyzowymi

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) wprowadza możliwość odstąpienia od obecności kontrolujących podczas kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych.

Krok: zwolnienie z opłacania składek ZUS wolne od PIT/CIT

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) nie uznaje za przychód podatkowy zwolnień z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników.

Krok: nowelizacje ustaw podatkowych

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) nowelizuje:

ustawę z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., art. 4 noweli,

ustawę z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., art. 6 noweli,

ustawę z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.) – dalej u.z.p.d., art. 23 noweli,

ustawę z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.) – dalej k.k.s., art. 26 noweli,

ustawę z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., art. 32, 5863 noweli.

Krok: nowelizacja PIT

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) znowelizowała u.p.d.o.f., wprowadzając nowe art. 52k-52u:

1) odliczenie bieżącej straty (w 2020 r.) od straty z poprzedniego roku (2019 r.) – jeśli łączne przychody w 2020 r. są niższe o 50% od przychodów z 2019 r.:

– jednorazowe, w tym przez korektę PIT-36/ PIT-36L/ PIT-28 za 2019 r.,

– max. 5 mln zł – reszta wg normalnych zasad;

2) nieopodatkowanie otrzymanych w 2020 r. kwot postojowego;

3) odliczenie darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom;

4) przesunięcie terminu zapłaty zaliczek za marzec i kwiecień do 01.06.2020 r. z tytułu:

– wynagrodzeń pracowników (PIT-4),

– działalności wykonywanej osobiście (tylko umowy zlecenia i o dzieło),

– praw majątkowych objętych 50% KUP;

5) przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków za okres marzec-maj do 20.07.2020 r. – jeśli podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz przychody w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z pewnymi wyjątkami);

6) zwolnienie ze zwiększania dochodu o niezapłacone zobowiązania zaliczone do kosztów (po 90 dni od terminu płatności) – jeśli podatnik poniósł e konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz przychody w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z pewnymi wyjątkami);

7) możliwość zrezygnowania w trakcie 2020 r. z uproszczonej metody wpłacania zaliczek na PIT – jeśli podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, informując o tym fakcie w zeznaniu za 2020 r.;

8) jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

9) możliwość kalkulowania zaliczek na PIT z uwzględnieniem kalkulacji dla działalności badawczo-rozwojowej lub dochodów z praw majątkowych – wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

Krok: nowelizacja ryczałtowego PIT

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) znowelizowała u.z.p.d., wprowadzając nowe art. 57b57c:

1) odliczenie darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom;

2) zwolnienie ze zwiększania przychodu o niezapłacone zobowiązania zaliczone do kosztów (po 90 dni od terminu płatności) – jeśli podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz przychody w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z pewnymi wyjątkami).

Krok: nowelizacja CIT

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) znowelizowała u.p.d.o.p, wprowadzając nowe art. 38f-38m:

1) odliczenie bieżącej straty (w 2020 r.) od straty z poprzedniego roku (2019 r.) – jeśli łączne przychody w 2020 r. są niższe o 50% od przychodów z 2019 r.:

– jednorazowe, w tym przez korektę PIT-36/ PIT-36L/ PIT-28 za 2019 r.,

– max. 5 mln zł – reszta wg normalnych zasad;

2) odliczenie darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom;

3) przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków za okres marzec-maj do 20.07.2020 r. – jeśli podatnik poniósł e konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz przychody w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z pewnymi wyjątkami);

4) zwolnienie ze zwiększania dochodu o niezapłacone zobowiązania zaliczone do kosztów (po 90 dni od terminu płatności) – jeśli podatnik poniósł e konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz przychody w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z pewnymi wyjątkami);

5) możliwość zrezygnowania w trakcie 2020 r. z uproszczonej metody wpłacania zaliczek na PIT – jeśli podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, informując o tym fakcie w zeznaniu za 2020 r.;

6) możliwość kalkulowania zaliczek na CIT z uwzględnieniem kalkulacji dla działalności badawczo-rozwojowej lub dochodów z praw majątkowych – wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19

Krok: nowelizacja kks

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) znowelizowała art. 16 § 4 k.k.s., wprowadzając możliwość wniesienie czynnego żalu drogą elektroniczną.

Krok: nowelizacja VAT

Uchwalona 31.03.2020 r. tarcza antykryzysowa mająca zapobiegać pandemii koronawirusa COVID-19 (nowelizacja specustawy) znowelizowała:

1) art. 111 ust. 3a oraz 145a u.p.t.u. – wprowadzając możliwość wydania paragonów i faktur z kasy fiskalnej drogą elektroniczną;

2) ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520 ze zm.), wprowadzając przesunięcie do 1.07.2020 r. wdrożenia deklaracji elektronicznych JPK_VDEK (dotyczy to też noweli art. 82 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., art. 5661 k.k.s. oraz art. 35 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.), uproszczeń rozliczenia VAT od importu objętego uproszczeniami celnymi w deklaracji VAT;

3) ustawę z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751 ze zm.), wprowadzając przesunięcie do 1.07.2020 r. wdrożenia zmiany VAT w zakresie klasyfikowania towarów z PKWiU na CN, ochrony podatników w oparciu o otrzymane WIS.