Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 lutego 2021 r. do: 28 lutego 2021 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 7.0 uzupełniających narzędzia tarczy 6.0, które mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 7.0 (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 7.0 (elementy podatkowe) brak nowych elementów podatkowych

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Wraz z uchwaleniem ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) – dalej tarcza 6.0, która wprowadziła nowe narzędzia zawierające wiele instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz zleceniobiorców działających w wybranych sektorowo rodzajach działalności wg podanych kodów PKD, ustawodawca umożliwił Radzie Ministrów w drodze wydania rozporządzenia rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którym udzielone jest wsparcie w ramach tarczy 6.0. Na tej podstawie rząd udzielił pomocy dodatkowej grupie przedsiębiorców w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152) – dalej tarcza 7.0.

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 7.0 (elementy niepodatkowe)

Tarcza 7.0 obejmuje m.in.:

1) rozszerzenie dofinansowania z art. 15gga u.k. do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców prowadzących działalności objętych przeważającymi kodami PKD: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki), jeśli spadek przychodów z jednym z ostatnich 3 miesięcy był min. 40% w stosunku do miesiąca poprzedzającego lub analogicznego rok wcześniej (§ 1–3 tarczy 7.0);

2) ponowne świadczenie postojowe dla osób prowadzących własną działalność na podstawie art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza u.k. (wprowadzonych w tarczy 2.0) na 30.11.2020 r. oznaczoną kodami PKD, jako rodzaj przeważającej działalności:

– jednokrotnie: 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach), 47.82.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach), 47.89.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),

– dwukrotnie dla tych wymienionych w tarczy 6.0 i uzupełnionych o kody: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki),

których spadki przychodów były min. 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (§ 4–6 tarczy 7.0);

3) możliwość przyznania przez starostę jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy dotacji, na zasadach określonych w art. 15zze4 u.k., na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, oznaczoną na 30.11.2020 r. kodami PKD, jako rodzaj przeważającej działalności wymienionych w tarczy 6.0 i uzupełnionych o kody: 52.23.Z (Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki);

4) zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ZUS, płatnika składek prowadzącego, na 30.11.2020 r., działalność oznaczoną:

– za styczeń 2021 r.: 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach), 47.82.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach), 47.89.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),

– grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla tych wymienionych w tarczy 6.0 i uzupełnionych o kody: 49.32.Z (Działalność taksówek osobowych), 52.23.Z (Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki),

których spadki przychodów były min. 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1.11.2020 r. (§ 10–12 tarczy 7.0).