Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 6.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa Podatnik Podatnik rozszerzenie zwolnienia z PIT otrzymanych świadczeń pomocowych podatnik podatnik brak poboru opłaty targowej w 2021 r. zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 6.0 (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 6.0 (elementy podatkowe) wydłużenie możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości wydłużenie małżowości płatności rat podatku od nieruchomości

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

W związku z kolejną odsłoną pandemii koronawirusa (COVID-19) uchwalono kolejną ustawę z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) – dalej tarcza 6.0, która wprowadziła nowe narzędzia zawierające wiele instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz zleceniobiorców działających w wybranych sektorowo rodzajach działalności wg podanych kodów PKD.

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 6.0 (elementy niepodatkowe)

Nowelizacja ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – dalej u.k., obejmuje m.in.:

1) możliwość nakazania utylizacji zakaźnych odpadów medycznych wskazanym przez wojewodę podmiotom (art. 11i-11k u.k.);

2) wydłużenie do 180 dni czasu podjęcie wykonywania zawieszonych obowiązków po zakończeniu epidemii /stanu epidemicznego (art. 12a u.k.);

3) wydłużenie do 180 dni czasu utraty ważności po orzeczenia wstępnego lub kontrolnego wydanego przez lekarza innego niż właściwy (art. 12a u.k.);

4) przyspieszenie udzielenia pomocy na ochronę miejsc pracy w przypadku spadku dochodów podmiotu uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku (art. 15ga u.k.);

5) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców prowadzących działalności objętych kodami PKD: 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży), 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach), 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach), 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach). 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski), 56.10.A (restauracje), 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne), 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych), 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna), 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów), 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.), 59.12.Z (produkcja związana z filmami, wideo i telewizyjna), 59.13.Z (dystrybucja filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych), 59.14.Z (Działalność związana z projekcją filmów), 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych), 74.20.Z (działalność fotograficzna), 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji), 82.30.Z (Organizacja targów, wystaw i kongresów), 85.51.Z (Pozaszkolna edukacja sportowa), 85.52.Z (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu), 85.59.A (Nauka języków obcych), 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji), 86.10.Z (działalność szpitali – tylko w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna), 86.90.D (działalność paramedyczna), 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych), 90.02.Z (wspomaganie przedstawień), 90.04.Z (Działalność obiektów kulturalnych), 91.02.Z (Działalność muzeów), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych), 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej), 93.19.Z (pozostała działalność sportowa), 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek), 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich), 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej), jeśli spadek przychodów z jednym z ostatnich 3 miesięcy był min. 40% w stosunku do miesiąca poprzedzającego lub analogicznego rok wcześniej (art. 15gga u.k.);

6) modyfikację termin na dofinansowanie i składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych lub nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy oraz związanych z funkcjonowaniem zabytku do 10.06.2021 r. i 30.06.2021 r. (art. 15gh u.k.);

7) możliwość obniżenia wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, proporcjonalnie do obniżenia utraty przychodu przedsiębiorcy w okresie pandemii (art. 15l u.k.);

8) wydłużenie w wyjątkowych przypadkach podjęcia uchwał budżetowych na 2021 r. przez jednostki samorządu terytorialnego do 31.03.2021 r. (art. 15zoaa u.k.);

9) dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców objętych ustawą z 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639) – dalej tarcza 5.0 (zawodów "turystycznych" i "estradowych"), których spadki przychodów były min. 75% w porównaniu do tego miesiąca 2019 r. – po 14 dniach od publikacji (art. 15zs1 u.k.);

10) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla działalności objętych kodami PKD z pkt 5, których spadki przychodów w październiku lub listopadzie 2020 r. były min. 40% w porównaniu do danego miesiąca 2019 r. – w wysokości 2080 zł – po 14 dniach od publikacji (art. 15zs2 u.k.);

11) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę cywilnoprawną z tytułu:

a) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

c) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

d) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych,

e) usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez przewodników muzeów

– za miesiąc przed złożeniem wniosku, jeśli dochód nie przekroczył 15.500 zł (art. 15zs3 u.k.) oraz zwolnienie ze składek ZUS należnych za okres styczeń-kwiecień 2021 r., jeśli dochód nie przekroczył przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału (art. 31zy14 u.k.);

12) brak obowiązku zwrotu dofinansowania w przypadku śmierci przedsiębiorcy, który otrzymał dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności (art. 15zzc u.k.);

13) umorzenie pożyczki bezzwrotnej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w przypadku jego śmierci (art. 15zzd u.k.);

14) możliwość przyznania staroście jednorazowej dotacji do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, niemającym zawieszonej działalności na 30.09.2020 r., jeśli mieli spadek przychodów z działalności (objętych kodami PKD w pkt 5) w październiku lub listopadzie 2020 r., pow. 40% w stosunku do danego miesiąca 2019 r. (art. 15zze4 u.k.);

15) możliwość wstrzymania biegu terminów administracyjnych na 30 dni zawiadamiając o tym strony (art. 15zzzzzn1 u.k.);

16) rozszerzono zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec-wrzesień 2020 r. objętych tarczą 5.0 o dodatkowe rodzaje działalności w PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, albo świadczącego usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum nie będące instytucją kultury (art. 31zo u.k.);

17) zwolnienie płatnika składek prowadzącego na 30.09.2020 r. działalność wg kodów PKD (z pkt 5) z obowiązku opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r., ), których spadki przychodów w październiku lub listopadzie 2020 r. były min. 40% w porównaniu do danego miesiąca 2019 r. (art. 31zo u.k.);

18) możliwość odraczania badań technicznych (art. 68a u.d.t. w związku z art. 3 tarczy 6.0);

19) możliwość ponownego przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku osób, którym obniżono wymiar czasu pracy lub którym wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia (art. 9 tarczy 6.0).